sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA

Czym jest SAWG?

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki jest organizacją pozarządową (rejestracja w KRS – 30.12.2008r.). W jej skład wchodzą ludzie doświadczeni zawodowo, tj. wykładowcy akademiccy, trenerzy umiejętności miękkich, trenerzy z zakresu edukacji ekonomiczno-finansowej, specjaliści w dziedzinie przywództwa, specjaliści w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych, specjaliści w dziedzinie edukacji ekologicznej.

Doświadczenie

Idąc za nauką wybitnego przywódcy Stephena R. Coveya zdajemy sobie sprawę, że ludzie są nie tylko zasobami lub pozycją w bilansie, nie tylko istotami ekonomicznymi, społecznymi i psychologicznymi, lecz także duchowymi. Pragną oni mieć poczucie sensu – świadomość, że robią coś, co jest ważne. Ludzie nie chcą pracować nad czymś o małym znaczeniu, nawet, jeżeli praca ta angażuje w całości ich zasoby umysłowe. Musi istnieć cel, który ich pociąga, uszlachetnia, wyzwala w nich to, co najlepsze.

Nasza kadra trenerska jest w stanie sprostać wszystkim zadaniom związanym z zakresem oraz celami naszej działalności. 

Wykwalifikowani specjaliści charakteryzują się profesjonalizmem oraz dostosowaniem metod nauczania do indywidualnych potrzeb Beneficjentów.

Celami Stowarzyszania są:

 • Działalność na rzecz podnoszenia świadomości ekonomicznej w społeczeństwie polskim.

 • Kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie polskim.

 • Przekazywanie innym organizacjom i grupom społecznym, tego, czego sami nauczyliśmy się poprzez naszą działalność.

 • Promowanie udziału organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samorządów terytorialnych, kół naukowych i innych organizacji edukacyjnych w kształtowaniu rozwoju gospodarczego społeczeństwa polskiego.

 • Pomoc w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami rządowymi, organizacjami związanymi z Unią Europejską, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, kołami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na wszystkich szczeblach edukacji w Polsce.

 • Integrowanie organizacji i środowisk zainteresowanych edukacją ekonomiczną społeczeństwa.

 • Zachęcanie innych do samorozwoju i budowania własnej ścieżki kariery.

 • Promowanie przedsiębiorczości i innych form aktywności zawodowej i gospodarczej.

 • Kreowanie i promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i informacji pomiędzy środowiskiem naukowym a praktyką gospodarczą.

 • Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb związanych z edukacją gospodarczą społeczeństwa.

 • Działalność na rzecz integracji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Wykreowanie oraz aktywizacja liderów regionalnych.

 • Działalność w zakresie innowacyjnych form nauczania w edukacji.

 • Działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • Wspieranie, aktywizowanie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.

 • Kształtowanie odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska postaw konsumenckich.

 • Promocja zdrowia i aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 • Poszerzanie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa polskiego oraz integrowanie organizacji i środowisk zainteresowanych edukacją ekologiczną społeczeństwa.

 • Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt oraz rozwijanie empatii wśród młodzieży i dorosłych.

 • Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu, kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 • Aktywizacja oraz wspieranie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

 • Promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie debat i konferencji.

 • Organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów.

 • Organizowanie spotkań i prelekcji.

 • Współpracę z organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze.

 • Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

 • Prowadzenie badań opinii publicznej.

 • Organizowanie wyjazdów o charakterze edukacyjnym i wypoczynkowym.

 • Prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, promocyjnej, instruktażowej i wydawniczej.

 • Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków.

Mówią o nas

Referencje