sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Aktywizujemy młodych

Aktywizujemy młodych

Projekt współfinansowany z PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: Aktywizujemy młodych

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 02.01.2019 r. - 31.10.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 338 662,52 zł

 

Celem głównym pr. jest zwiększenie potencjału zawodowego 25 osób młodych (14K/11M), w wieku 15-29 lat, w tym 2 osoby (1K/1M) z niepełnosprawnościami, w szczególności 22 osoby (12K/10M) bierne zawodowo i 3 osoby (2K/1M) bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zgodnie z def. osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020, mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym min 40% uczestników pr. pochodzących z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w terminie

02.01.2019 r.- 31.10.2019 r., dzięki ofercie wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w projekcie.

 

Ścieżka wsparcia 25 UP obejmuje:

  1. identyfikacja potrzeb 25 UP oraz diagnozę .możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy.
  2. indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy dla 25 UP,
  3. wysokiej jakości szkolenia dla 25 UP,
  4. wysokiej jakości staże zawod. dla 25 UP.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

biuro@sawg.pl

tel. 728 499 936

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zgoda na przetwarzanie danych

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Formularz rekrutacyjny

Umowa uczestnictwa