sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Aktywnie w przyszłość

Aktywnie w przyszłość

           

 

Numer projektu:RPZP.06.05.00-32-K040/16

Cel główny projektu: wzrost atrakcyjności na rynku pracy 80 uczestników projektu (w tym 60 kobiet), tj. osób biernych zawodowo wyłącznie z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu szczecineckiego, w wieku powyżej 29 r.ż., znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez realizację w terminie 01.09.2016 – 31.08.2017 r. kompleksowego wsparcia w ramach projektu, ukierunkowanego na trwałą aktywizację zawodową UP. Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to m.in.: - 80 os. biernych zawodowo, w tym 60 kobiet, 30 os. z niepełnosprawnościami, 10 os. w wieku 50 l. i więcej, 40 os. o niskich kwalifikacjach zostanie objętych kompleks. wsparciem; - min. 31 % UP uzyska kwalifikacje zawodowe; - min. 50 % UP, którzy zakończ. udział w stażach w r. proj., uzyska zatrudnienie bezpośredni po zakończeniu udziału w proj.; Grupę docelową (GD) stanowi 80 osób biernych zawodowo, w wieku powyżej 29 roku życia, z gmin Biały Bór, Barwice, Grzmiąca, Borne Sulinowo i Szczecinek (gm. wiejska) z woj. zachodniopomorskim, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: - osoby w wieku 50 lat i więcej (10 os.) - kobiety (60 os.) - osoby z niepełnosprawnościami (30 os.) - osoby o niskich kwalifikacjach (40 os.). Zadania: 1. KOMPLEKSOWA DIAGNOZA 80 UCZESTNIKÓW PROJ. – opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) 2. POŚREDNICTWO PRACY DLA 50 UCZESTNIKÓW PROJ. 3. PORADNICTWO ZAWODOWE DLA 30 UCZESTNIKÓW PROJ. (WYŁ.OS. NIEPEŁNOSPR.) 4. SZKOLENIE ZAMKN . - KASJER HANDLOWY 5. SZKOLENIE ZAMKN. - PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA -CALL CENTER 6. SZKOLENIE ZAMKN. - KUCHARZ 7. STAŻE ZAWODOWE DLA 80 UCZESTNIKÓW PROJ.

 

AKTUALIZACJA 22.12.2016:

Zapraszamy do składania ofert na zajęcia w ramach doradztwa zawodowego. Szczegóły pod linkiem:

LINK -> Opis przedmiotu zamówienia