sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Aktywni od zaraz

Aktywni od zaraz

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Oś priorytetowa: Oś 7. Równowaga społeczna.
Działanie: Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
Okres realizacji projektu: 2019-10-01 do 2020-07-31
Całkowita wartość projektu: 1 020 574,75
Kwota dofinansowania : 969 546,00
Numer projektu: RPBL.07.03.00-02-0024/18-00

 

Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych wśród 100 os.(60K,40M)zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, niepracujących, w tym długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na obszarach wiejskich powiatu sulęcińskiego, wschowskiego, żagańskiego, dzięki realizacji programu aktywnej integracji, opartego na usługach o charakterze społecznym -rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne oraz zawodowym -poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe i trening pracy, w terminie 01.10.2019-31.07.2020 r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Grupa docelowa projektu to 100 osób (60K,40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, niepracujących, w tym długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na obszarach wiejskich powiatu sulęcińskiego, wschowskiego, żagańskiego -wg przepisów KC dot. os. fizycznych.

Grupa docelowa to osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. lubuskiego w tym:

 • 100% osób o niskich kwalifikacjach: 60K,40M
 • 100% osób z obszarów wiejskich(DEGURBA kat.3):60K,40M
 • 85% osób bezrobotnych: 51K,34M,w tym 55% osób to osoby długotrwale bezrobotne: 33K,22M
 • 15% osób biernych zawodowo: 9K,6M
 • 17% osób niepełnosprawnych: 11K,6M
 • 8% osób w wieku 50 lat i więcej: 5K,3M

 

Na jakiego rodzaju działania/wsparcie może liczyć uczestnik projektu?

Działania przewidziane w projekcie obejmują:

 1. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne.
 2. Poradnictwo zawodowe
 3. Kursy i szkolenia zawodowe
 4. Pośrednictwo pracy
 5. Staż zawodowe 3-miesięczne
 6. Treningi pracy

Uczestnikowi projektu w ramach odbywania szkolenia lub stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe i/lub stażowe. Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia. Dodatkowo zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.

 

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie.


Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w:
Biurze Projektu w Szczecinie
na stronie internetowej sawg.pl,
a także mogą być przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na życzenie osób zainteresowanych.

 

W jaki sposób można się zgłosić i gdzie?

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, pocztą tradycyjną, poprzez email, lub przez pełnomocnika. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie ze względu na Osoby z Niepełnosprawnością możliwe jest przekazanie danych telefonicznie.

Możesz również umówić się na spotkanie  z przedstawicielem Stowarzyszenia, który spotka się z Tobą celem dokończenia formalności rekrutacyjnych.

Spotkania z kandydatami na uczestników projektu mogą zostać zorganizowane w budynku który jest przystosowany do  potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami tj. który posiada wejście na poziomie terenu wokół budynku, wewnątrz znajduje się winda dostępna dla Osób z Niepełnosprawnościami oraz toaleta przystosowana dla Osób z Niepełnosprawnościami.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Dokumenty do pobrania: