sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Aktywny rozwój drogą do zatrudnienia

Aktywny rozwój drogą do zatrudnienia

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 

Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-0051/16

Oś Priorytetowa: 07. Włączenie społeczne

Numer działania: 07.01. Aktywna integracja

Tytuł projektu: Aktywny rozwój drogą do zatrudnienia

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.08.2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 468 483,57 zł

 Cel projektu: 

Zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy wśród 52 osób (30K) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym także osób niepełnosprawnych z powiatu średzkiego poprzez realizację w terminie 01.06.2017-31.08.2018 kompleksowego i indywidualnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej. 

 

Grupa docelowa:  52 osoby (30 kobiet, 22 mężczyzn):

 - mieszkańcy województwa wielkopolskiego, powiat średzki, gminy objęte programem,

- osoby w wieku aktywności zawodowej w tym min 30% uczestników projektu to osoby młode do 30 r.ż.,

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- osoby bezrobotne i osoby bierne zawodowo kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej 1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej

- wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne

 

Projekt realizowany na terenie woj. wielkopolskiego powiat średzki gminy:

- Dominowo – gm. wiejska

- Krzykosy – gm. wiejska

- Nowe Miasto nad Wartą – gm. wiejska

- Środa Wielkopolska

- Zaniemyśl –gm. wiejska

 

Działania przewidziane do realizacji:

1. Diagnoza potrzeb i możliwości

    a) Indywidualne spotkanie z psychologiem celem przeprowadzenia Testu predyspozycji osobowych

    b) Indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD

    c) Indywidualne spotkanie z psychologiem w celu ustalenia indywidualnej ścieżki reintegracji

2. Aktywizacja społeczna – działania psychologiczno-motywacyjne

    a) Grupowe poradnictwo psychologiczne

    b) Treningi kompetencji i umiejętności społecznych

    c) Grupy Wsparcia

3. I. Ścieżka reintegracji zawodowej

    a) Zajęcia i konsultacje z brokerem edukacyjnym

    b) Szkolenia i kursy zawodowe

4. II. Ścieżka reintegracji zawodowej

    a) Zajęcia i konsultacje z brokerem edukacyjnym

    b) Szkolenia i kursy zawodowe

 

Szkolenia trwają ok 150 – 250 godzin co daje minimum 25 dni szkoleniowych.

Staże trwają średnio 3 miesiące. W ramach odbywania szkolenia/ stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe/stażowe.

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.