sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Droga do aktywności

Droga do aktywności

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

Numer projektu: RPWM.11.01.01-28-0102/18

Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

 

Tytuł projektu: Droga do aktywności

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 31.12.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE:  1 982 436,51 zł

 

Cel projektu: 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 180 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w jednym z powiatów: ełcki: Kalinowo- gmina wiejska, Prostki- gmina wiejska, Stare Juchy- gmina wiejska; giżycki: Kruklanki- gmina wiejska, Miłki- gmina wiejska, Ryn- gmina miejsko- wiejska, Ryn -miasto, Ryn- obszar wiejski, Wydminy- gmina wiejska; olecki: Kowale Oleckie- gmina wiejska, Świętajno- gmina wiejska, Wieliczki- gmina wiejska, piski: Biała Piska- gmina miejsko- wiejska, Biała Piska- miasto, Biała Piska- obszar wiejski, Orzysz- miasto, Orzysz- gmina wiejska, Ruciane- Nida- gmina miejsko- wiejska, Ruciane- Nida- miasto, Ruciane- Nida- obszar wiejski; gołdapski: Banie Mazurskie- gmina wiejska; węgorzewski- gmina wiejska w okresie : 2019-10-01 do 2020-12-31

 

Grupa docelowa:

180 osób (108 kobiet i 72 mężczyzn):

 

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, spełniające kryteria grupy docelowej:

a) wiek aktywności zawodowej (18-64 lata),

b) osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne

c) korzystanie ze świadczeń pomocy społ. z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społ. (Dz.U.2016.930) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej 1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

d) zamieszkałe w jednym z powiatów: ełcki: Kalinowo- gmina wiejska, Prostki- gmina wiejska, Stare Juchy- gmina wiejska; giżycki: Kruklanki- gmina wiejska, Miłki- gmina wiejska, Ryn- gmina miejsko- wiejska, Ryn -miasto, Ryn- obszar wiejski, Wydminy- gmina wiejska; olecki: Kowale Oleckie- gmina wiejska, Świętajno- gmina wiejska, Wieliczki- gmina wiejska, piski: Biała Piska- gmina miejsko- wiejska, Biała Piska- miasto, Biała Piska- obszar wiejski, Orzysz- miasto, Orzysz- gmina wiejska, Ruciane- Nida- gmina miejsko- wiejska, Ruciane- Nida- miasto, Ruciane- Nida- obszar wiejski; gołdapski: Banie Mazurskie- gmina wiejska; węgorzewski- gmina wiejska

e) osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).

 

Działania przewidziane do realizacji:

- Wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych: indywidualne spotkania z psychologiem- 3h/ osoba, zajęcia grupowe z psychologiem – 16 h/grupa, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie oraz zestaw szkoleniowy na spotkaniach grupowych

- Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem Coacha- indywidualne spotkania z coachem- 3h/osoba, zwrot kosztów dojazdu

- Wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową – doradztwo zawodowe- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym- 3h/osoba, zwrot kosztów dojazdu, zajęcia grupowe z doradcą zawodowym – 16 h/grupa, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie na spotkaniach grupowych

- Aktywizacja zawodowa w zakresie wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje zawodowe – kursy i szkolenia zawodowe- szkolenia zawodowe- 100h, stypendium szkoleniowe w wysokości 6,78/ h , składki na ubezpieczenie społeczne do stypendium szkoleniowego, zwrot kosztów dojazdu

- Wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową – pośrednictwo pracy- indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy- 6h/osoba, zwrot kosztów dojazdu

- Staż zawodowy- szczegóły realizacji stażu określa umowa stażowa podpisywana pomiędzy Wnioskodawcą, pracodawcą a stażystą. Uczestnikom projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w kwocie 1017,40 zł netto. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez 30 i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które jest świadczenie. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Uczestnikom projektu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy pełny przepracowany miesiąc. Urlop należy wykorzystać przed zakończeniem realizacji stażu. W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny. Liczba godzin stażu nie będzie przekraczać 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, dla osób niepełnosprawnych 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Przed przystąpieniem do staży uczestnicy muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy bądź badania specjalistyczne, stwierdzające czy dana osoba spełnia pewne wymagania psychofizyczne, zanim zostanie dopuszczona do wykonywania swoich obowiązków, oraz czy nie występują przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu. Koszt badań lekarskich pokrywa Beneficjent. Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NWW.

 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny