sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Droga do aktywności społeczno-zawodowej

Droga do aktywności społeczno-zawodowej

 

Informujemy, że umowa o dofinansowanie projektu pt. Droga do aktywności społeczno-zawodowej nr. RPWP.07.01.02-30-0009/18 została rozwiązana w trybie natychmiastowym      w dniu 15.05.2020r.

 

Tym samym wszelkie działania w projekcie zostały wstrzymane. 

 

 

 

Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-0009/18

Oś Priorytetowa: 07. Włączenie społeczne

Numer działania: 07.01. Aktywna integracja

Tytuł projektu: Droga do aktywności społeczno-zawodowej

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 31.07.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE:  1 821 775,81 zł

Cel projektu: Podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej 196 osób (108K i 88M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat szamotulski, obornicki, chodzieski i czarnkowsko-trzcianecki w woj. wielkopolskim, dzięki realizacji indywidualnych ścieżek reintegracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej w terminie 01.03.2019-31.07.2020. 

Grupa docelowa: 196 osób (108 kobiet i 88 mężczyzn):

- mieszkańcy województwa wielkopolskiego,

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- osoby bezrobotne i osoby bierne zawodowo kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej 1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej,

- wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne.

Projekt realizowany na terenie woj. wielkopolskiego w jednym z powiatów: chodzieskim (Budzyń - gmina wiejska, Chodzież, Chodzież - gmina wiejska, Margonin, Szamocin), czarnkowsko-trzcianeckim (Czarnków - gmina wiejska, Czarnków, Drawsko - gmina wiejska, Krzyż Wielkopolski, Lubasz - gmina wiejska, Połajewo, gmina wiejska, Trzcianka, Wieleń), obornickim (Oborniki, Rogoźno, Ryczywół - gmina wiejska), szamotulskim (Duszniki - gmina wiejska, Kaźmierz, Obrzycko, Obrzycko - gmina wiejska, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki).

Działania przewidziane do realizacji:

- Diagnoza potrzeb i możliwości, predyspozycji zawodowych i potrzeb szkoleniowych:

a) Indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym w celu wytyczenia indywidualnej ścieżki reintegracji,

b) Indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD,

c) Indywidualne spotkanie z psychologiem w celu ustalenia indywidualnej ścieżki reintegracji,

- Poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne,

- Pośrednictwo pracy - indywidualne spotkania z pośrednikiem,

- Szkolenia zawodowe,

- Staże zawodowe.

 

Szkolenia trwają ok. 100 godzin - szkolenie zawodowe oraz szkolenie z zakresu kompetencji miękkich.

Staże trwają średnio 3 miesiące. W ramach odbywania szkolenia / stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe / stażowe.

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020