sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Droga do aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu pyrzyckiego i myśliborskiego

Droga do aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu pyrzyckiego i myśliborskiego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 07. Włączenie społeczne

Numer działania: 07.01. Aktywna integracja

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.09.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 856 099,69 zł     

Cel projektu: 

Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 70 osób (w tym 42 kobiet) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnia i instytucjach rynku pracy znajdują się w III grupie, osób- tzw. oddalonych od rynku pracy, z powiatu pyrzyckiego i myśliborskiego w woj. zachodniopomorskim, dzięki realizowaniu zindywidualizowanego  wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji w terminie 01.09.2018– 30.09.2019 

Grupa docelowa:  70 osoby (42kobiet, 28 mężczyzn):

- mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, powiat pyrzycki i myśliborski,

- osoby w wieku aktywności zawodowej,

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- osoby bezrobotne i osoby bierne zawodowo kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej 1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej

- wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne

 

Działania przewidziane do realizacji:

 1. Indywidualna i kompleksowa diagnoza potrzeb i możliwości oraz opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia
 2. Indywidualne spotkanie z psychologiem celem przeprowadzenia Diagnozy Społeczno -

Psychologicznej  Testu predyspozycji osobowych

 1.   b) Indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD
 2. Indywidualne spotkanie z psychologiem w celu ustalenia indywidualnej ścieżki reintegracji
 3. Aktywizacja społeczna – działania psychologiczno-motywacyjne
 4.   a) Grupowe poradnictwo psychologiczne
 5.   b) Treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 6.   c) Grupy Wsparcia
 7. Pośrednictwo pracy dla 70 UP
 8. Zamknięte szkolenia zawodowe dla 70 UP Szkolenia trwają średnio ok 150 h. /100-200 h/
 9. Staże zawodowe staże trwają średnio 3 miesiące.

W ramach odbywania szkolenia/ stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe/stażowe.

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.