sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Edukacja z przyszłością

Edukacja z przyszłością

Projekt (dalej: pr.) partnerski pomiędzy SAWG a Gminą Nysa skierowany jest do 520 uczniów (dalej: ucz.) i 93 nauczycieli (dalej: naucz.) dwóch gimnazjów publicz.prowadz.kształ.ogólne: Gim.nr 1 im T.Kościuszki w Nysie oraz Gim.Sportowego im Polskiego Towarz. Gimnast. „Sokół” w Nysie. Przedmiot.pr. jest wsparcie kształ.ogólnego i podnieś.jakości edukacji w ww.szkoł.poprzez: -
podnieś.u ucz.kompet.klucz.oraz wł.postaw i umiejęt.niezbęd.na r.pracy (m.in.umiejęt.ucze.się,kreatyw.i pracy zespoł.), - wyrów.szans edukac.ucz.słabszych, - tworz.warunk.do naucza.opart.na metod.eksperyment., - korzyst.z technolog.info.-komunik., - rozwój doradz.edukac.-zawod., Zakres pr. odpow.na indywid.analizę potrzeb obu szkół, zatwierdz.przez organ prowadzący.Na podst.diagnoz.określ.następ.problemy szkół: - niskie wyniki egzam.zew.: Gim.Sport.- w latach 2012-14 uzysk.wynik poniż.śred.woj., Gim. nr 1 uzysk.ujemny wskaź.EWD w latach 2012-2014 (ucz.nie wykorzyst.swoich możliw.i predyspoz.), - relatyw.niewielki udział zaj.rozwij.kompet.klucz.w ogól.puli dział.szkół, które ukier.są gł.na wyrów.szans ucz.słabych,przez co brak.zaj.dla ucz.zdolnych (brak środ.finans.), - mała innowac.prog.nauczania, brak nowoczes,metod/narzędzi motyw.ucz.do nauki, pomocy dydakt.,sprzętu TIK, - wciąż nie
wystar.ofer.zaj.dydakt.-wyrów.dla ucz.osiąg.słabe wyniki naucz.(brak środ.finans.), - konieczność podnies.umiejęt.i kompet./kwalifik.zawod.naucz.w zakres.m.in.:stosow.metod oraz form organiz.sprzyjaj.kształ.i rozwij.u ucz.kompet.klucz.niezbęd.na r.pracy oraz właśc.postaw i umiejęt.;niezbęd.do prowadz.procesu nauczania opart.na metod.eksperym., - wysok.odset.ucz.nie wie jaki profil dalsz.kształ.wybrać - konieczność rozszerz.oferty ww.gim.w zakres.doradz.edukac.-zawod.i utworz.międzyszkol.Punktu Info.i Kariery W związku z powyż.klucz.prob.jest nie wystarcz.jakość oferty kształ.i niedostos.jej do potrzeb ucz.i r.pracy.Kompleks.rozw.ww.probl.jest wdroż.indywid. prog.dział.stanow.odp.na analiz.syt.probl.szkół.

 

AKTUALIZACJA 23.09.2016:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT DO 01.10.2016 (DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE I ZAJĘCIA SZKOLNE) - SZCZEGÓŁY POD LINKIEM:

Link: Opis przedmiotu zamówienia

AKTUALIZACJA 29.09.2016:

TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE I ZAJĘCIA SZKOLNE ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 3.10.2016.

AKTUALIZACJA 3.10.2016:

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY ZAJĘĆ SZKOLNYCH.

Link: Protokół

 

AKTUALIZACJA 12.11.2016:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT DO 16.11.2016 (SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI) - SZCZEGÓŁY POD LINKIEM:

Link: Opis przedmiotu zamówienia