sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Inspirujące lekcje doskonalenia zawodowego

Inspirujące lekcje doskonalenia zawodowego

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer projektu: RPPM.05.05.00-22-0160/16

 

Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie

Numer działania: 05.05. Kształcenie ustawiczne

Tytuł Projektu: Inspirujące lekcje doskonalenia zawodowego

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: JEŻY ŻEMŁA – WROCOMP SZKOLENIA – USŁUGI INFORMATYCZNE

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r.– 31.05.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 534 896,00  zł.

 

Cel główny projektu:

celem jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A (Digital Competence Framework) przez co najmniej 1080 osób posiadających niskie kwalifikacje w wieku 50 lat i więcej.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej (1080 osób - 648 K, 432M) łącznie spełniające warunki:

  1. a) mieszkają/uczą się/pracują na terenie woj. pomorskiego,
  2. b) nie posiadają znajomości obsługi komputera,
  3. c) mają niskie kwalifikacje - posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie(maksymalnie wykształcenie średnie),
  4. d) z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podnoszenia/potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT.

 

Zaplanowane działania:

1. Szkolenie TIK zakres podstawowy- tematyka szkolenia:

     - Informacja

     - Komunikacja

     - Tworzenie treści

     - Bezpieczeństwo

     - Rozwiązywanie problemów

2. Zewnętrzny egzamin na poziomie A (Digital Competence Framework) potwierdzający nabyte umiejętności na szkoleniu.