sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Krok naprzód

Krok naprzód

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-8203/17

Oś Priorytetowa: 09. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer działania: 09.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Tytuł projektu: Krok naprzód

 

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: Profectus Marcin Jankowski

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 30.04.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 907 626,98  zł

 

Cel projektu: 

Włączenie społeczne 150osób (90K,60M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego do 04.2019r. poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji składającej się z wybranych elementów: diagnoza, wsparcie psychologiczne, grupowy trening kompetencji i umiejętności, poradnictwo psychologiczne/prawne/obywatelskie, rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych, staże zawodowe, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dzięki którym zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieżone zostanie zjawisko wykluczenia społecznego i ubóstwa.

 

Grupa docelowa: 

150 osób (90K, 60M)

 • zamieszkujące na terenie województw mazowieckiego w gminach poniżej progu defaworyzacji
 • bezrobotni lub bierni zawodowo
 • 30% Uczestników Projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne, w tym także o znacznym lub umiarkowanym stopniu, z niepełnosprawnością sprzężoną , intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek: tj. korzystał ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

Wsparcie udzielane w ramach projektu:

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
 2. Panel kompetencji społecznych
 3. Wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych
 4. Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych
 5. Poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie
 6. Panel kompetencji zawodowych - szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
 7. Kursy podnoszące kompetencje zawodowe
 8. Kursy zawodowe
 9. Panel kompetencji zawodowych: Staże Zawodowe
 10. Panel kompetencji zawodowych: Pośrednictwo Pracy i poradnictwo zawodowe

 

Kursy podnoszące kompetencje zawodowe średnio trwają od 60 do 100h a kursy zawodowe 100-200h. Staże trwają średnio 4 miesiące. W ramach odbywania szkolenia/ stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe/stażowe. Kursy zawodowe kończą się egzaminem i nadaniem uprawnień.

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną: materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.