sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Lepsze jutro

Lepsze jutro

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 

 

Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-0059/17

Oś Priorytetowa: 07. Włączenie społeczne

Numer działania: 07.01. Aktywna integracja

Tytuł projektu: Lepsze jutro

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.10.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE:  748 461,55 zł

 

Cel projektu: 

Zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy wśród 90 osób  bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym także osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego poprzez realizację kompleksowego i indywidualnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej. 

 

Grupa docelowa:  90 osób (54 kobiet, 36 mężczyzn):

- mieszkańcy województwa wielkopolskiego

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- osoby bezrobotne i osoby bierne zawodowo kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej 1 z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

- wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne

 

Projekt realizowany na terenie woj. wielkopolskiego w   jednym z powiatów: konińskim (Grodziec - gmina wiejska, Kleczew, Ślesin, Wierzbinek - gmina wiejska, Wilczyn - gmina wiejska), kolskim (Olszówka - gmina wiejska, Osiek Mały - gmina wiejska, Przedecz, Grzegorzew - gmina wiejska, Kłodawa), tureckim (Malanów - gmina wiejska) chodzieski: Chodzież, Chodzież - gmina wiejska, Margonin, Szamocin;  wągrowiecki: Gołańcz, Mieścisko- gmina wiejska, Skoki, złotowski: Jastrowie, Krajenka, Tarnówka - gmina wiejska, pilski: Miasteczko Krajeńskie - gmina wiejska, Ujście, czarnkowsko-trzcianecki: Trzcianka, obornicki: Ryczywół - gmina wiejska.

 

Działania przewidziane do realizacji:

 

Diagnoza potrzeb i możliwości

  a) Indywidualne spotkanie z psychologiem celem przeprowadzenia Testu predyspozycji osobowych

  b) Indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD

  c) Indywidualne spotkanie z psychologiem w celu ustalenia indywidualnej ścieżki reintegracji

 

Aktywizacja społeczna – działania psychologiczno-motywacyjne

  a) Warsztaty budowania motywacji

  b) Trening kompetencji życiowych i umiejętności społecznych

 

Ścieżka reintegracji zawodowej

  a) pośrednictwo pracy

  b) Szkolenia i kursy zawodowe

  c) staże zawodowe

 

Szkolenia trwają ok. 150 - 250 godzin, co daje minimum 25 dni szkoleniowych.

Staże trwają średnio 3 miesiące. W ramach odbywania szkolenia / stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe / stażowe.

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.