sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Lepsze jutro nadchodzi już dziś

Lepsze jutro nadchodzi już dziś

 

Zapraszamy do udziału w projekcie :

„Lepsze jutro nadchodzi już dziś”

Projekt jest realizowany w okresie: 01.06.2017 – 31.07.2018

 

Projekt realizowany  jest przez Stowarzyszenie Aktywnego Rozwoju Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu. Projekt skierowany jest do 120 osób zamieszkałych na terenie jednego z powiatów: prudnickiego, głubczyckiego, nyskiego, namysłowskiego oraz brzeskiego. Ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach gmin: Domaszkowice, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Lubrza, Biała, Kietrz, Baborów, Branice, Lubsza, Świerczów.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

·        Osoby w wieku: od 30 roku życia,

·        Osoby  zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego[1] na obszarze jednego z powiatów: prudnickiego, głubczyckiego, nyskiego, namysłowskiego oraz brzeskiego,

·        Os. pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy i posiadające niskie kwalifikacje (120 os.):

·        długotrwale bezrobotnych (61 os),

·        w wieku 50 i więcej (25os.),

·        kobiety (70 os.),

·        osoby z niepełnosprawnościami (30 os.),

·        osoby o niskich kwalifikacjach (120 os.),

·        bierne zawodowo (37 os.)

·      os. mogą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

W ramach projektu Uczestnikom/Uczestniczkom  oferujemy:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe:
 • Opracowanie kompleksowe planu działania w ramach projektu, dopasowanie do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestnika projektu, ukierunkowanie na trwałą aktywizację zawodową (4h/UP, 2 spotkania po 2h/UP);
 • Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (6h/UP, 3 spotkania po 2h);
 • Grupowe poradnictwo zawodowe dla 60 UP:
 • Nabywanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osób, którym udzielane jest wsparcie (6h/UP);
 • Pośrednictwo pracy:
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnie z kwalifikacjami i kompleksowe wspieranie osób uczestniczących w projekcie (10h/UP, 5 spotkania);
 • Szkolenia: prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla 60 UP;
 • kasjer handlowy (50h/gr. X2 gr. dla 15 UP),
 • pomoc kuchenna (130h/1gr. X2gr. dla 15 UP),
 • operator wózka widłowego (60h/1gr. x 2gr. dla 15 UP),
 • spawacz MIG (131h/1gr. dla 5 UP),
 • spawacz MAG (135h/gr. dla 5 UP),
 • spawacz TIG (141h/1gr. dla 5 UP).

 

Uczestnikom Projektu przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe 6,65zł za każdą godzinę uczestnictwa

 

 • Staże zawodowe: staż trwa śr. 4 m – ce  u pracodawcy w branży spójnej z odbytym szkoleniem wybranym
  na podstawie IPD; stypendium stażowe 1400,00 zł netto/m-c/os;

 

 

Uczestnicy/Uczestniczki projektu zamieszkujący/ce poza miejscem realizacji wsparcia będą mogli/mogły otrzymać zwrot kosztów dojazdu:

 • zwrot kosztów dojazdu na indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • zwrot kosztów dojazdu na staże zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na indywidualne pośrednictwo pracy.

 

[1] Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.