sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Małopolskie Centrum Aktywizacji - kierunek zatrudnienie

Małopolskie Centrum Aktywizacji - kierunek zatrudnienie

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 1934419,71 zł

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30lat, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego w powiatach: tarnowski, m. Tarnów, krakowskim, okulskim, oświęcimskim.  
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 240 osób defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 30 r.ż. bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo: kobiet, niepełnosprawnych, w wieku 50+, o niskich kwalifikacjach z województwa małopolskiego: miasto Tarnów, tarnowskiego, krakowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego w okresie trwania projektu.

Projekt skierowany jest do:

  • osób powyżej 30 r.ż.,
  • pozostających bez pracy,
  • zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego w powiatach: miasto Tarnów, tarnowski, krakowski, olkuski, oświęcimski.


W ramach projektu oferujemy:

  • doradztwo zawodowe,
  • indywidualne wsparcie motywacyjno-psychologiczne,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
  • wysokiej jakości szkolenia,
  • 3 miesięczny płatny staż zawodowy,
  • dodatek relokacyjny,
  • dodatek aktywizacyjny.

 

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

1. Ankieta zgłoszeniowa

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Oświadczenie uczestnika

4. Umowa uczestnictwa

5. Regulamin