sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
„Maluch” program nauczania dla szkół podstawowych w ramach I etapu edukacyjnego

„Maluch” program nauczania dla szkół podstawowych w ramach I etapu edukacyjnego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Podziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

Partnerzy: Miasto Szczecinek

Lider: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

 

Termin realizacji: 01.07.2014 – 31.07.2015

 

Obszar: województwo zachodniopomorskie

 

Cel główny: podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia w ramach I etapu edukacyjnego  w 5 szkołach podstawowych poprzez opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania. 

 

Grupa docelowa: 5 Szkół Podstawowych prowadzących kształcenie w kl. I-III z powiatu szczecineckiego. Odbiorcami pośrednimi będą uczniowie klas I-III w wieku 6-10 lat (262 osób) oraz nauczyciele (14 osób) wdrażający i testujący nowoutworzony program nauczania w klasach I-III. 

 

Działania: opracowanie innowacyjnego programu nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III) wraz z obudową dydaktyczną, testowanie elementów programu nauczania i obudowy dydaktycznej , konsultacje i recenzowanie programu i obudowy, szkolenia dla nauczycieli wdrażających i testujących program, wdrażanie programu do szkół.

 

Opracowany w ramach projektu innowacyjny program nauczania dla całego I etapu edukacyjnego zawiera wszystkie treści nauczania ujęte w podstawie programowej dla I etapu edukacji (łącznie w 3-letnim okresie nauczania-1915h).

 

Zastosowanie w programie edukacyjnym metody projektów przełoży się na rozwój samodzielności, umiejętności współpracy i życia w grupie rówieśniczej oraz integracji wszystkich uczniów objętych programem.  Program edukacyjny oparty na innowacyjnej metodzie będzie stymulować rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny uczniów jak również będzie uwzględniał indywidualne potrzeby, ich zainteresowania i uzdolnienia, będzie rozwijać myślenie twórcze i wzmacniać motywację poznawczą. Kompleksowy przedmiotowy program nauczania umożliwi łączenie w spójną całość wszystkich obszarów nauczania i realizację treści ścieżek międzyprzedmiotowych.

 

OBUDOWA DYDAKTYCZNA komplementarna z opracowanym innowacyjnym programem nauczania (multimedialne materiały zapewniające atrakcyjne formy przekazu i realizację nowoczesnych lekcji dzięki możliwości wyjaśniania trudniejszych zagadnień za pomocą multimedialnych narzędzi).

 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do zapoznania się i korzystania z elementów obudowy dydaktycznej opracowanych w ramach projektu „Maluch” program nauczania dla szkół podstawowych w ramach I etapu edukacyjnego:

 

1. Program nauczania dla klasy I-III

 

2. Klasa I

 

3.  Klasa II

 

4. Klasa III

 

5. Ćwiczenia interaktywne dla klasy I-III

6. Scenariusze multimedialne dla klasy I-III

7. Gra dydaktyczna dla klasy I-III

 

8. Filmiki dydaktyczne dla klasy I-III

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.