sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Mały człowiek - Dobry start - Wielka przyszłość

Mały człowiek - Dobry start - Wielka przyszłość

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: III.  Wysoka jakość systemu oświaty.

Działanie: 3.3  Poprawa jakości kształcenia.

Podziałanie: 3.3.4  Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Partnerzy: Gmina Oława, Gmina Borne Sulinowo

Lider: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Termin realizacji: 16.02.2014 – 31.07.2015

Obszar: województwo dolnośląskie, województwo zachodniopomorskie

Cel główny: Poprawa efektywności kształcenia w 5 Szkołach Podstawowych  na terenie województwa dolnośląskiego i zachodniopomorskiego poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu nauczania dla całego I etapu kształcenia wraz z obudową dydaktyczną.

Grupa docelowa: 5 Szkół Podstawowych prowadzących kształcenie w kl. I-III z gminy Oława oraz gminy Borne Sulinowo. Odbiorcami pośrednimi będą uczniowie klas I-III w wieku 6-10 lat (377 osób) oraz nauczyciele (12 osób) wdrażający nowoutworzony program nauczania w klasach I.

Działania: Opracowanie innowacyjnego programu nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III) wraz
z obudową dydaktyczną, utworzenie platformy edukacyjnej, panelu dyskusyjnego dla kadry pedagogicznej, testowanie elementów programu nauczania i obudowy dydaktycznej , konsultacje i recenzowanie programu
i obudowy, szkolenia dla nauczycieli wdrażających program, wdrażanie programu do szkół.

 

Opracowany w ramach projektu innowacyjny program nauczania dla całego I etapu edukacyjnego zawiera wszystkie treści nauczania ujęte w podstawie programowej dla I etapu edukacji, program rozwija wśród uczniów kompetencje kluczowe: umiejętność myślenia matematycznego i naukowego, komunikowania się w języku obcym, zarówno w mowie jak i piśmie, posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętność uczenia, program zawiera również elementy kształtowania postawy przedsiębiorczości wśród uczniów.


INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA: formuła programu oparta jest o nowoczesny sposób prowadzenia zajęć-praktyczny charakter zdobywania wiedzy oraz zwiększenie aktywności własnej uczniów i wykorzystanie w nauczaniu metody projektu edukacyjnego (rozwijanie wśród uczniów samodzielności w postrzeganiu, myśleniu i podejmowaniu decyzji, praca indywidualna, w parach, 
w grupach).


OBUDOWA DYDAKTYCZNA komplementarna z opracowanym innowacyjnym programem nauczania (multimedialne materiały zapewniające atrakcyjne formy przekazu i realizację nowoczesnych lekcji dzięki możliwości wyjaśniania trudniejszych zagadnień za pomocą multimedialnych narzędzi).


Zapraszamy uczniów i nauczycieli do zapoznania się i korzystania z elementów obudowy dydaktycznej opracowanych w ramach projektu „Mały człowiek – Dobry start – Wielka przyszłość":

1. Program nauczania dla klasy I-III

 

2. Gra dydaktyczna dla klasy I-III

 

3. Klasa I

 

4. Klasa II

 

5. Klasa III

 

 6. Ćwiczenia interaktywne dla klasy I-III

 7. Scenariusze multimedialne dla klasy I-III

8. Filmiki dydaktyczne dla klasy I-III

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.