sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa droga włączenia

Nowa droga włączenia

 

Projekt: „Nowa droga włączenia”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne

Działanie: 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty horyzontalne

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.12.2020

Dofinansowanie projektu z UE: 1 766 455,99 zł

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0042/18


Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej, którego celem jest wzrost kompetencji społeczno-zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 180 (108 K, 72 M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w 5 powiatach województwa dolnośląskiego w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020

Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku 18 lat i więcej
 • niepracujących, w tym bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, bezrobotnych niezarejestrowanych oraz osób biernych zawodowo,
 • zamieszkujących teren województwa dolnośląskiego, na obszarze powiatów: złotoryjskiego, wałbrzyskiego, legnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego;
 • o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie);
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2016r.poz. 930 z późn. zm.) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych art. 7 ustawy z 12.03.2004 o pomocy społecznej;

 

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • indywidualne spotkania z psychologiem,
 • indywidualne spotkania z prawnikiem,
 • indywidualne spotkania z coachem,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • szkolenie zawodowe za udział w którym przysługuje stypendium szkoleniowe.
 • 3 miesięczne, płatne staże zawodowe,
 • trening pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • wynagrodzenie opiekuna stażu,
 • zwrot kosztów badań medycyny pracy
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.
   

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z nami:

mailowo: biuro@sawg.pl

telefonicznie: 728 494 709

Zapraszamy do udziału w projekcie!!! Rekrutacja do projektu trwa do czerwca 2020 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa

Umowa uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika