sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa droga włączenia społecznego i zawodowego

Nowa droga włączenia społecznego i zawodowego

Projekt „Nowa droga włączenia społecznego i zawodowego” realizowany jest przez jest realizowany przez Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partner: Profectus Marcin Jankowski

Okres realizacji projektu: od: 2018-01 do 2020-01-31

Wartość dofinansowania: 4 659 348,53 zł

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywna integracja

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 360 os., w tym 216K i 144M, biernych zawodowo i bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w powiatach: jeleniogórskim, jaworskim, lwóweckim, złotoryjskim, górowskim, legnickim, kłodzkim, wałbrzyskim, ząbkowickim i wołowskim, poprzez organizację programu aktywnej integracji obejmującego usługi o charakterze społecznym i zawodowym w okresie 01.06.2018-31.01.2020 r.

Grupa docelowa: 360 os., w tym 216K i 144M, biernych zawodowo i bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w powiatach: jeleniogórskim, jaworskim, lwóweckim, złotoryjskim, górowskim, legnickim, kłodzkim, wałbrzyskim, ząbkowickim i wołowskim -weryfikacja na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego-dot.os.fizycznych.GD stanowią os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,w tym os. bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz os. nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej. W proj. os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to os. korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wnioskodawca przewidział dla każdego uczestnika projektu realizację usług aktywnej integracji o charakterze co najmniej społecznym. Projekt przewiduje uczestnictwo os. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Zaplanowane działania:

- Indywidualne usługi specjalistycznego poradnictwa prawnego, rodzinnego, psychologicznego - (5h/os.),

- Wsparcie indywidualne na rzecz integracji społecznej i zawodowej - coaching (2h/os.),

- Indywidualne poradnictwo zawodowe (3h/os.),

- Kursy i szkolenia (śr.144h/gr/os.),

- Indywidualne pośrednictwo pracy (6h/os.),

- Staże zawodowe (śr. 4 m-c/os.),

- Trening pracy (24 h dla 36 os. niepełnosprawnych podczas odbywania stażu oraz 24h dla 5 os. niepełnosprawnych podczas zatrudnienia).


Biuro projektu: ul. Hubska 67, 50-501 Wrocław, tel. 570 602 675.