sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa droga zatrudnienia

Nowa droga zatrudnienia

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Działanie: 10.2 Programy typu outplacement

Tytuł Projektu : Nowa droga zatrudnienia

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r.- 30.09.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 637 167, 88 zł

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest  podniesienie zdolności do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia wśród min.90% z 204(124K,80M) pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz os. zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do proj., w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałych w woj. lubelskim, dzięki objęciu UP programem typu outplacement, zawierającym doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, kursy i szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staż zawodowy w okresie 01.06.2018-30.09.2019.

Grupę docelową projektu  stanowi 204 osób (124 kobiet, 80 mężczyzn)w wieku 18 lat i więcej, pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy dotyczących zakładu pracy oraz osób zwolnionych  z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w wieku 18 lat i więcej, w tym:

 1. a) 60% os. zagrożonych zwolnieniem(81 Kobiet/55 Mężczyzn)
 2. b) 24% os. zwolnionych(30 Kobiet/ 18 Mężczyzn)
 3. c) 10% przewidzianych do zwolnienia( maks. 10% grupy docelowej, 13 Kobiet/7 Mężczyzn)
 4. d) 60% os. z obszarów wiejskich(75 Kobiet/ 48 Mężczyzn)
 5. e) 60% os. z niskimi kwalifikacjami(maks. ISCE 3, 75 Kobiet/ 48 Mężczyzn)
 6. f) 10% os. po 50 roku życia(13 Kobiet/ 8 Mężczyzn)
 7. g) 5% os. z niepełnosprawnościami(7 Kobiet/4 Mężczyzn)

Będą to osoby zamieszkujące woj. lubelskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Zaplanowane działania:

 1. Doradztwo zawodowe- dla 204 Uczestników Projektu
 2. Poradnictwo psychologiczne dla 204 Uczestników Projektu
 3. Kursy i szkolenia zawodowe dla 204 Uczestników Projektu
 4. Pośrednictwo pracy dla 68 Uczestników Projektu
 5. Staż zawodowy dla 68 Uczestników Projektu

 

Szkolenia są dopasowane do potrzeb Uczestników Projektu i wynikają z opracowanych Indywidualnych Planów Działania, każde nich, kończy się egzaminem i nadaniem uprawnień. Staże trwają średnio 4 miesiące. W ramach odbywania szkolenia / stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe/stażowe.

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną: materiały szkoleniowe, badania lekarskie i  ubezpieczenie NNW podczas stażu, catering.

Wsparcie jest udzielane na zasadach określonych w Regulaminie Projektu „Nowa droga zatrudnienia”.

 

Terminy naboru Uczestników Projektu:

 1. Tura: 06.2018 (48 Uczestników Projektu)
 2. Tura: 09.2018 (48 Uczestników Projektu)
 3. Tura: 12.2018 (48 Uczestników Projektu)
 4. Tura: 03.2019 (60 Uczestników Projektu)

 

Kontakt : Paweł Stasieczek

Tel. 535 201 058

E-mail: outplacement@sawg.pl

Biuro regionalne projektu: ul. Jesienna 5, 20-337 Lublin

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie Kandydata
 3. Zaświadczenie Pracodawcy
 4. Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami
 5. Regulamin projektu