sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa jakoś kształcenia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie

Nowa jakoś kształcenia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie

 

Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K024/17

Oś Priorytetowa: 08.00.00 Edukacja

Numer działania:8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Numer poddziałania: 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: Powiat Sławieński

Okres realizacji projektu: 01.10.2017- 31.08.2018

 

Cel główny projektu:

Wzrost szans na zatrudnienie 143 uczniów( 76K) z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie poprzez realizacjękompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkoł oraz dopasowanie do aktualnych potrzeb pracodawców,poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście ich kariery edukacyjno-zawodowej, realizowanie dziańań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych uczniów, rozwój bazy dydaktycznej szkoły poprzez doposażenie 6 pracowni/warsztatów szkolnych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli( 3K) zawodu.

 

Główne działania w projekcie:

 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów
 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów
 4. Organizowanie kursów i szkoleń dla uczniów
 5. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów
 6. Doskonalenie kompetencji zawodowych dla nauczycieli

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt jest skierowany do 143 uczniów( 76K) i 6 nauczycieli (3K) kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności: 133 uczniów( 70 K) kierunku technik z następujących kierunków: technik architektury i krajobrazu 21 uczniów( 10K)  technik ekonomista 48 uczniów(34K) , technik informatyk 25 uczniów( 24M) technik żywienia i usług gastronomicznych 39 uczniów( 26K) 10 uczniów( 6K) z Zasadniczej Szkoły Zawodowej: cukiernik- 4 uczniów(4K), kucharz- 5 uczniów( 2K), piekarz 1 M.

 

Najważniejsze zaplanowane rezultaty:

 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie -21 osób
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach
  i praktykach u pracodawcy- 143 osób
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w projekcie- 6 osób
 • Liczba zrealizowanych godzin staży/praktyk- 21450
 • Liczba zrealizowanych godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych- 275
 • Liczba uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym- 143