sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa jakość kształcenia w powiecie oławskim

Nowa jakość kształcenia w powiecie oławskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10. Edukacja

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

 

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki jako Beneficjent projektu „Nowa jakość kształcenia w powiecie oławskim”  zaprasza uczniów  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie do udziału w projekcie.               

Cel projektu:

Wzrost szans na zatrudnienie 311 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie oraz 132 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkół oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście ich kariery edukacyjno-zawodowej, realizację działań ukierunkowanych na rozwój współpracy szkół z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, rozwój bazy dydaktycznej szkół poprzez doposażenie 3 pracowni nauki zawodu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 14 nauczycieli zawodu w terminie 02.01.2017 – 30.06.2018.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji 13 zadań w ramach projektu ukierunkowanych na lepsze dopasowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości poprzez m.in.: rozwój ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym realizacji praktycznej nauki zawodu, utworzenie klasy patronackiej, zajęcia prowadzone przez i przy współpracy przedsiębiorców w regionie z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji WojewództwaDolnoślaskiego.

Obszar realizacji projektu: Województwo Dolnośląskie, powiat oławski: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie

Okres realizacji projektu: 02.01.2017-30.06.2018 r.

Przewidziane formy wsparcia dla uczniów:

  1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe – ma na celu pomoc uczniom w racjonalnym zaplanowaniu indywidualnej ścieżki kariery poprzez utworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego w szczególności identyfikacji  potrzeb, diagnozowania możliwości dalszego kształcenia/doskonalenia zawodowego, diagnozy mocnych i słabych stron oraz pomoc w poruszaniu się po rynku pracy.  W dalszej perspektywie doradztwo ma przeciwdziałać bezrobociu i wzmocnienia gospodarki w skali regionu i kraju.
  2. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów na uczelniach wyższych - udział uczniów w praktycznych zajęciach warsztatowych/laboratoryjnych ma na celu nabycie praktycznych umiejętności bazujących na wiedzy przedmiotowej. Zapoznanie uczniów z warunkami pracy na typowych dla absolwentów stanowiskach pracy, ich specyfiką i zasadami współpracy.
  3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie- mają na celu podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do znalezienia zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy. W ramach zajęć przewiduje się m.in. zajęcia z zakresu programowania, zajęcia w ramach Wirtualnego Laboratorium oraz wyjazdy edukacyjne.
  4. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie- podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do znalezienia zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy. W ramach zadania przewiduje się realizację m.in. takich zajęć jak: sporządzanie potraw i napojów, planowanie i realizacja usług w recepcji, obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe,

organizacja żywienia i usług gastronomicznych, planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych, przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania itp.

  1. Dodatkowe uprawnienia dla uczniów- celem zadania jest podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zwiększających ich szanse na znalezienia zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy. Przewiduje się następujące uprawnienia: operator wózków widłowych, prawo jazdy kat. C, operator suwnic , operator wózków widłowych, kurs na prawo jazdy kat. C, kurs barmański I stopnia, kurs baristyczny I, kurs cukierniczy, kurs kelnerski, kurs fotograficzny, kurs wizażu i stylizacji fryzur.
  2. Organizacja pozaszkolnych form kształcenia dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie - celem zajęć jest zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych w kierunku zgodnym z zapotrzebowaniem rynku pracy. Kursy będą prowadzone wg programu nauczania uwzględniając podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji: M.44, A.26, A.55 oraz T.15
  3. Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych - wyróżnienie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych oraz rozbudzenie motywacji pozostałych uczniów do nauki. Stypendia będą przyznane uczniom spełniającym kryterium najwyższej średniej ocen z przedmiotów zawodowych (powyżej 4,75). Przyznane na okres 10 miesięcy: wrzesień 2017 – czerwiec w wysokości 900,00 zł/miesięcznie.
  4. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów – przewiduje się praktyki zawodowe oraz staże dla uczniów wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktyk, organizowane dla uczniów w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawowym programem nauczania danego zawodu. Realizowane będą w zakresie 150 h, 8 h/dziennie przez 4 tyg. w okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień).

 

Dodatkowo w ramach projektu szkoły zostaną doposażone w pracownie przedmiotowe, natomiast nauczyciele przejdą szereg szkoleń oraz kursów.

 

W razie pytań czy chęci uczestnictwa w projekcie prosimy o kontakt z:

- Panią Sylwia Ptak – nauczycielką Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie

- Panią Magdaleną Maziarz – nauczycielką Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

 

AKTUALIZACJA 31.01.2017: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz