sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

 

Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K025/17

 

Oś Priorytetowa: 08.00.00 Edukacja

Numer działania: 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Numer poddziałania: 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: Powiat Białogardzki

Okres realizacji projektu: 01.09.2017- 31.12.2018

 

Cel główny projektu:

Wzrost szans na zatrudnienie 121 uczniów( 39K) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanie do aktualnych potrzeb pracodawców poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście ich kariery edukacyjno-zawodowej, realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych uczniów, rozwój bazy dydaktycznej szkoły poprzez doposażenie sześciu pracowni nauki zawodu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli( 1K) zawodu w terminie 01.09.2017- 31.12.2018.

 

Główne działania w projekcie:

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 121 uczniów ZSP
 2. Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły
 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli
 4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz organizowanie szkoleń i kursów dla 121 uczniów
 5. Realizacja staży zawodowych dla 121 uczniów

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt jest skierowany do 121 uczniów( 39K) i 6 nauczycieli (1K) z Technikum prowadzącego kształcenie zawodowe w ZSP w Białogardzie, w szczególności: 37 uczniów( 29K) kierunku technik obsługi turystycznej, 22 uczniów( 22M) kierunku technik mechanik, 30 uczniów( 3K) kierunku technik informatyk, 24 uczniów( 24M) kierunku technik elektryk, 8 uczniów( 7K) kierunku technik ekonomista.

 

Najważniejsze zaplanowane rezultaty:

 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie -15 osób
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach
  i praktykach u pracodawcy- 121 osób
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w projekcie- 6 osób
 • Liczba zrealizowanych godzin staży/praktyk- 18150
 • Liczba zrealizowanych godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych- 1008
 • Liczba uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym- 121

 

Harmonogramy realizacji zajęć