sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie ostrołęckim

Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie ostrołęckim

Numer projektu:RPMA.10.03.01-14-9173/17

Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu

Numer działania: 10.3 Doskonalenie zawodowe

Numer poddziałania: 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów 

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: Powiat Ostrołęcki w Ostrołęce, Gospodarstwo Hodowlane Marek Piórkowski, „ALDO” SP. J. PPHU Leszek i Andrzej Długołęccy

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018- 31.08. 2019

 

Wartość projektu: 705 850,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 564 680,00 zł. 

 

Cel główny projektu:

Wzrost szans na zatrudnienie 30 uczniów(10K) i 15 słuchaczy  (15M) z Zespołu Szkół Powiatowych
w Baranowie oraz 43 uczniów (11K) z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych, z kierunków kształcenia w branży rolno-spożywczej, poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualną diagnozę szkół oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwój współpracy szkół z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz podniesienie umiejętności, kompetencji /lub kwalifikacji zawodowych uczniów
i słuchaczy oraz rozwój bazy dydaktycznej szkół poprzez doposażenie 2 pracowni/warsztatów szkolnych w terminie 01.09.2018 – 31.08.2019.

 

Główne działania w projekcie:

 1. Doposażenie bazy technologiczno- dydaktycznej szkół
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i słuchaczy
 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół
 4. Kursy i szkolenia zawodowe
 5. Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich
 6. Staże zawodowe
 7. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do 30 uczniów(10K) i 15 słuchaczy (30M) z Zespołu Szkół Powiatowych
w Baranowie oraz 43uczniów (11K) z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych :

 • 30 uczniów(10K) technikum i 15 słuchaczy (15K) KKZ w ZSP B z następujących kierunków kształcenia:

- 15 uczniów(10K) technik technologii żywności

- 15 uczniów(15M) technik agrobiznesu

- 15 słuchaczy(15M) z kursu kwalifik.R.3-prowadzenie produkcji rolniczej

 • 43 uczniów (11K) technikum w ZSP Ł z następujących kierunków kształcenia :

- 18 uczniów(9K) technik technologii żywności

- 25 uczniów(4K) technik agrobiznesu

Najważniejsze zaplanowane rezultaty:

 • 50 osób uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
 • 73 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego nabędzie kompetencje w programie
 • 73 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego ukończy staż/praktykę zawodową
  u pracodawcy
 • 15 słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego nabędzie kompetencje w programie
 • 73 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyć w zajęciach / szkoleniach w zakresie kompetencji miękkich

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Uczeń/Słuchacz (Baranowo)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Uczeń (Łyse)

Formularz rekrutacyjny - Nauczyciel

Formularz rekrutacyjny - Uczeń/Słuchacz (Łyse/Baranowo)

Oświadczenie kandydata - Baranowo

Oświadczenie kandydata - Łyse

Oświadczenie Uczestnika Projektu