sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa perspektywa - aktywizacja młodych

Nowa perspektywa - aktywizacja młodych

Nowa perspektywa - aktywizacja młodych

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Numer projektu: POWR.01.02.01-32-0085/18

Nazwa i adres Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, ul. Piękna 56a/3, 50-506 Wrocław.

Projekt realizowany  jest w okresie: od dnia 01-01-2019 do dnia 31-12-2019 roku

Obszar realizacji projektu: Województwo Zachodniopomorskie

Powiaty: białogardzki i świdwiński

Wartość projektu: 1 035 525,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 983 748,75 zł.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego wśród 77 osób młodych (w tym 42 kobiety), w wieku 15-29 lat, w tym 6 osób (w tym 4 kobiety) z niepełnosprawnością, w szczególności 54 osobom (w tym 30 kobiety) biernym zawodowo i 14 osobom (w tym 7 kobiet) bezrobotnym niezarejestrowanym w urzędzie pracy, tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 -2020 oraz 9 osób (w tym 5 kobiet) zatrudnionych na umowy krótkoterminowe lub cywilno-prawne, z powiatów białogardzkiego i świdwińskiego w województwie zachodniopomorskim, w terminie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., dzięki ofercie wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji zawodowej w projekcie.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiedniego celu szczegółowego PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez kompleksowe wsparcie głównie osób pozostających bez pracy, w postaci zapewnienia wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub innej formy pomocy, która zostanie udzielona w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia Uczestnika do projektu.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupa docelowa w projekcie to 77 osób młodych (42 kobiety i 35 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnością, które stanowią:

 1. Minimum 88% uczestników to osoby pozostające bez pracy, tj. bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętej w PO WER 2014-20.
 2. Maksymalnie 12% uczestników to osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe/umowy cywilno-prawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 3. Osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu to osoby z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), mieszkańcy powiatów białogardzkiego i pyrzyckiego, w tym minimum 30% z nich to osoby zamieszkujące miasta średniej wielkości w tych powiatach.

Projekt dopuszcza możliwość udziału w projekcie wszystkich grup docelowych, w tym: imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.

Do projektu nie będą kwalifikowane osoby zarejestrowane w urzędzie pracy.

 

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 1. Dla 68 osób o statusie NEET (osoby niepracujące i bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu) przeprowadzenia i zorganizowania w ramach projektu kompleksowego wsparcia w formie:

- Indywidualna i kompleksowa diagnoza obejmującego: spotkanie z psychologiem (1 spotkanie po 2 h)  i doradcą zawodowym ( 2 spotkania po 2 h),

- Poradnictwa z zakresu pośrednictwa pracy – sesja indywidualna 6 godzin (6 spotkań po 1h).

- Szkoleń zawodowych po wcześniejszym odbyciu rozmowy z doradcą zawodowym (na podstawie i w zgodzie z zapisami opracowywanego IPD) kończących się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

- Staży zawodowych na okres średnio 3 miesięcy (na terenie województwa zachodniopomorskiego).

- Wypłaty stypendium szkoleniowego za okres udziału w szkoleniu zawodowym na podstawie imiennych list obecności Uczestnika projektu na szkoleniu zawodowym.

- Wypłaty stypendium stażowego na podstawie imiennych list obecności Uczestnika projektu na stażu.

 

 1. Dla 9 osób zatrudnionych w momencie przystąpienia do projektu na umowy krótkoterminowe
  lub umowy cywilno-prawne przeprowadzenia i zorganizowania w ramach projektu kompleksowego wsparcia w formie:

- Indywidualna i kompleksowa diagnoza obejmującego: spotkanie z psychologiem (1 spotkanie po 2 h)  i doradcą zawodowym ( 2 spotkania po 2 h),

- Poradnictwa z zakresu pośrednictwa pracy – sesja indywidualna 6 godzin (6 spotkań po 1h).

- Szkoleń zawodowych po wcześniejszym odbyciu rozmowy z doradcą zawodowym (na podstawie i w zgodzie z zapisami opracowywanego IPD) kończących się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

- Wypłaty stypendium szkoleniowego za okres udziału w szkoleniu zawodowym na podstawie imiennych list obecności Uczestnika projektu na szkoleniu zawodowym.

 

 Zapraszamy do udziału w projekcie!

Obecnie trwa rekrutacja. Osoby zainteresowane uczestnictwem są proszone o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi.

Dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej lub w Biurze Projektu (ul. Mickiewicza 34/44, 70-383 Szczecin).

Dodatkowe informacje dotyczące projektu uzyskać można pod nr telefonu: 502 524 816.

 

FORMULARZE I DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie NEET
 3. Oświadczenie dla osób zatrudnionych
 4. Oświadczenie w sprawie danych osobowych
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie NEET
 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osób zatrudnionych
 7. Oświadczenie uczestnika projektu
 8. Umowa udziału w projekcie NEET
 9. Umowa udziału w projekcie dla osób pracujących