sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa ścieżka integracji

Nowa ścieżka integracji

 

Tytuł projektu:

Nowa ścieżka integracji

 

Nazwa i adres Wnioskodawcy i Partnera projektu:

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu (Wnioskodawca)

PROFECTUS Marcin Jankowski (Partner projektu)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Okres realizacji projektu

od: 2017-09-01 do: 2019-07-31

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Województwo

opolskie

Powiaty

Brzeski, namysłowski, nyski, głubczycki

Gminy powiatu brzeskiego

Brzeg, Skarbimierz, Grodków, Lewin Brzeski, Lubrza, Olszanka

Gminy powiatu namysłowskiego

Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków

Gminy powiatu nyskiego

Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce

Gminy powiatu głubczyckiego

Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu

Podniesienie kompetencji społeczno -zawodowych 300 osób (180K, 120M)
w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminach powiatu brzeskiego, namysłowskiego, nyskiego i głubczyckiego, dzięki realizacji programu aktywnej integracji przy wykorzystaniu instrumentów społecznych i zawodowych
w terminie 01.09.2017 – 31.07.2019. 

GRUPA DOCELOWA

 

Grupa docelowa

 

·        wiek: od 18 roku życia (180K, 120M)

·        os. zamieszkujące w rozumieniu przepisów KC na obszarze jednego z w/w powiatów,

·        os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie
z powodu więcej niż jednej przesłanki: 54K, 36M,

·        os. lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
z ustawą z 12.03.2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych art. 7 ustawy z 12.03.2004 o pomocy społecznej[1]

·        300 os. o niskich kwalifikacjach (180K, 120M),

ü  os. bezrobotne: 108K, 72M, w tym:

1.      zakwalifikowane do III profilu pomocy -22K, 14M,

2.      bezrobotne niezarejestrowane w PUP -44K, 29M,

ü  os. bierne zawodowo: 72K, 48M;

ü  os. z obszarów wiejskich: 108K, 72M;

ü  os. niepełnosprawne: 63K, 42M, w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności : 56K, 37M;

ü  os. w wieku 50+: 18K, 12M

 

 

Planowane zadania

 

Zadanie I

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym -poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne:

ü  forma indywidualna – spotkania z psychologiem w zakresie wzmocnienia postawy i wspierania uczestnika projektu w dokonywaniu zmiany, 2h/os., 2 spotkania na os. po 1h; terminy realizacji:
 I-V 10-11.2017, VI-X 02-03.2018, XI-XV 06-07.2018, XVI-XX 10-11.2018, XXI -XXV 02-03.2019;

ü  forma grupowa – testy, gry, zabawy służące odkryciu potencjału pracy
w grupie,16h/gr., 2 spotkania/os. po 8h/os.; terminy realizacji:
I-V 10.2017, VI-X 02.2018, XI-XV 06.2018, XVI-XX 10.2018, XXI-XXV 02.2019;

Wyżywienie na zajęciach grupowych: przerwa kawowa +obiad

Zadanie II

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym -poradnictwo prawne i obywatelskie:

ü  forma grupowa -wskazanie instytucji świadczących wsparcie w zakresie prawnym, obywatelskim, i zawodowym, przysługujące prawa, 8h/gr.,
1 spotkanie po 8h/os.; terminy realizacji: I-V 10.2017, VI-X 02.2018,
XI-XV 06.2018, XVI -XX 10.2018, XX -XXV 02.2019;

Wyżywienie na zajęciach  grupowych : przerwa kawowa +obiad

ü  forma indywidualna – spotkania z prawnikiem, udzielanie porad
i informacji o obowiązującym stanie prawnym, np. pomoc
w opracowaniu pisma, 2h/os, 2 spotkania/os. po 1h/os.; terminy realizacji: I-V 10-11.2017, VI-X 02-03.2018, XI-XV 06-07.2018,
XVI-XX 10-11.2018, XXI-XXV 02-03.2019;

Zadanie III

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym -poradnictwo zawodowe:

ü  forma indywidualna – spotkania z doradcą zawodowym, identyfikacja potrzeb os. niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy itp., opracowanie Indywidualnego Planu Działania, 2h/os., 2 spotkania/os. po 1h/os.; terminy realizacji: I-V 10-11.2017, VI-X 02-03.2018, XI-XV 06-07.2018, XVI-XX 10-11.2018, XXI-XXV02-03.2019;

ü  forma grupowa – pomoc doradcza umożliwiająca zbadanie
i zdefiniowanie problemu zawodowego, wykorzystanie gry GO WORK, 16h/gr. 2 spotkania/gr., po 8h/gr.; terminy realizacji: I-V 10.2017, VI-X 02.2018, XI-XV 06.2018, XVI-XX 10.2018, XXI -XXV 02.2019;

Wyżywienie na zajęciach grupowych: przerwa kawowa +obiad

 

Zadanie IV

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym -kursy i szkolenia zawodowe dobrane do predyspozycji wskazanych przez psychologa (zad. 1)
i doradcę zawodowego (zad. 3). 30% uzyska kwalifikacje zawodowe, egzaminy zawodowe; śr. 144h/gr./os, śr. 18 spotkań/gr. po 8h/gr.; terminy realizacji:
I-V 11.2017, VI-X 03.2018, XI-XV 07.2018, XVI-XX 11.2018, XXI-XXV 03.2019;

 

Zadanie V

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym -pośrednictwo pracy

ü  forma grupowa – spotkania z pośrednikiem pracy, kanały i formy poszukiwania stanowiska pracy zgodnego z kwalifikacjami
i kompetencjami, 8h/gr., 1 spotkanie/gr. po 8h/gr., termony realizacji:
 I-V 11.2017, VI-X 03.2018, XI-XV 07.2018, XVI-XX 11.2018,
XXI-XXV 03.2019;

ü  forma indywidualna – wspólne poszukiwanie (śledzenie ) miejsc pracy
z wykorzystaniem złożonych przez pracodawców, pomoc w napisaniu CV
i listu motywacyjnego, przedstawienie 3 ofert pracy, 4h/os, 4 spotkania po 1h/os.; terminy realizacji: i-V 12.2017, VI-X 04-07.2018,
XI-XV 08-11.2018, XVI-XX 12.2018 -03.2019, XXI -XXV 04-07.2019;

Wyżywienie na zajęciach grupowych: przerwa kawowa +obiad

 

Zadanie VI

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym -staż zawodowy: program stażu opracowywany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb
i potencjału stażysty, 8h/dziennie (7h/dziennie os. z niepełnosprawnością min. Umiarkowaną), śr. 4m-c/os., (2 os./gr., 204 os. śr. 8/9 os./gr.); terminy realizacji: I-V 12.2017 -03.2018, VI-X 04-07.2018, XI-XV 08-11.2018, XVI-XX 12.2018-03.2019, XXI-XXV 04-07.2019;

Szkolenia

 

·        stypendium szkoleniowe  53,19 zł/dzień (8h/dzień),

Staż

ü  śr. 4 - miesięczny płatny staż dla 204 osób, 2000zł/os./m-c,

ü  ubezpieczenie NNW,

ü  badania lekarskie (medycyna pracy),

ü  wynagrodzenie dla opiekuna stażu -śr.za 4 m-ce/gr. 500zł/gr.

Zwrot kosztów dojazdu

O udzielenie wsparcia w zakresie zwrotu kosztów dojazdu w ramach Projektu mogą ubiegać się uczestnicy projektu zamieszkujący poza miejscem realizacji wsparcia.

·        zwrot kosztów dojazdu na indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (20zł/os./dzień),

·         zwrot kosztów dojazdu na grupowe i indywidualne poradnictwo prawne
i obywatelskie (20zł/os./dzień),

·        zwrot kosztów dojazdu na indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe (20zł/os./dzień),

·        zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe (20zł/os./dzień),

·        zwrot kosztów dojazdu na grupowe i indywidualne  pośrednictwo pracy (20zł/os./dzień),

·        zwrot kosztów dojazdu na staże zawodowe (100zł/os./mc., śr. 4m-ce /os.),  

 

 

[1] Art. 7. Pomocy społecznej udziela  się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;

7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • (uchylony);
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa art. 159 ust. 1lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Art. 7a. 1. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom także poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej
do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.