sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa ścieżka integracji społecznej

Nowa ścieżka integracji społecznej

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 4 259 852, 72 zł

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego.
Celem projektu wzrost kompetencji społeczno-zawodowych 360 osób (220K,140M) niepracujących, w wieku 15 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi tj. powiatów, w których wartość syntetycznego wskaźnika uwzględniającego dane na temat osób korzystających z pomocy społecznej, dzieci do lat 17, na które rodzice pobierają
zasiłek rodzinny oraz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, jest niższa od średniej dla województwa małopolskiego: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, NowySącz,suski,tarnowski,Tarnów,dąbrowski,nowosądecki,limanowski,gorlicki,dzięki programowi aktywizacji społeczno-zawodowej realizowanemu w terminie 01.01.2018-30.11.2019.

Projekt skierowany jest do:
•    osób w wieku 15 lat i więcej,
•    pozostających bez pracy – zarejestrowanych w urzędzie pracy, niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,
•    osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
•    zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: proszowickim, myślenickim, nowotarskim, brzeskim, mieście Nowym Sączu, suskim,   tarnowskim, mieście Tarnowie, dąbrowskim, nowosądeckim, limanowskim, gorlickim.

W ramach projektu oferujemy:
•    indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy,
•    grupowe warsztaty kompetencji miękkich,
•    wysokiej jakości szkolenia, stypendium szkoleniowe
•    4 miesięczny płatny staż zawodowy,
•    zwrot kosztów dojazdu oraz badań lekarskich.
 
Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z nami: malgorzata.nowak@sawg.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Test wiedzy

Umowa uczestnictwa

 

AKTUALIZACJA 24.01.2018: Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zapewnienie ciepłych posiłków i przerw kawowych dla Uczestników. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w pliku: Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami