sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowe możliwości

Nowe możliwości

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-8243/17

 

Oś Priorytetowa: 09. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer działania: 09.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Tytuł projektu: Nowe Możliwości

 

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektów: Profectus Marcin Jankowski, Związek Młodzieży Wiejskiej

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 30.04.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 968 901,98

 

Cel projektu: 

Aktywizacja społeczna i zawodowa 150 osób (90K,60M) oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej z województwa mazowieckiego do 04.2019 r

 

Grupę docelową stanowi 150 osób (90K, 60M),

- które można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

- zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego wyłącznie tereny DEF zg z KC.

- osoby długotrwale bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy.

 

W projekcie preferowane  będą osoby lub rodziny korzystające z PO PŻD i doznające wielokrotnego wykluczenia.

 Wsparcie udzielane w projekcie

 1. Diagnoza indywidualnych po trzeb i potencjałów uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparci a w oparciu o ścieżkę reintegracji
 2. Panel kompetencji społeczny
 3. Wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych
 4. Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych
 5. Poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie
 6. Animacja lokalna
 7. Panel kompetencji zawodowych - Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
 8. Kursy podnoszące kompetencje zawodowe
 9. Kursy zawodowe
 10. Panel kompetencji zawodowych: Staże Zawodowe
 11. Panel kompetencji zawodowych: Pośrednictwo Pracy i poradnictwo zawodowe

 

Kursy podnoszące kompetencje zawodowe średnio trwają od 60 do 100h a kursy zawodowe 100 - 200 h. Uczestnik odbywa staż który trwa średnio 4 miesiące. W ramach odbywania szkolenia/ stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe/stażowe. Kursy zawodowe kończą się egzaminem i nadaniem uprawnień.

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną: materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.