sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowe umiejętności - szybkie zatrudnienie

Nowe umiejętności - szybkie zatrudnienie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy

Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa                                            

Tytuł Projektu : Nowe umiejętności- szybkie zatrudnienie

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, Partner Projektu: Eurodoradztwo sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r.- 31.05.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 528 837,60 zł

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest  podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród 576(376K/200M)os. bezrobotnych i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 r.ż zamieszkałych w powiatach chodzieskim, gnieźnieńskim, kolskim, konińskim i m. Koninie, pilskim, słupeckim, wągrowieckim, złotowskim poprzez organizację ścieżki aktywizacji zawodowej obejmującej identyfikację potrzeb os. pozostających bez zatrudnienia wraz z IPD, poradnictwem zawodowym, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy, staży w okresie 01.09.2018-31.05.2020 r.

 

Grupę docelową projektu  stanowi 576 osób (376 kobiet, 200 mężczyzn)os. bezrobotnych i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia, zamieszkałych w powiatach chodzieskim, gnieźnieńskim, kolskim, konińskim i m. Koninie, pilskim, słupeckim, wągrowieckim, złotowskim wg. Przepisów Kodeksu Cywilnego :

a) os. o niskich kwalifikacjach 100%: 376K/ 200 M

b) os. bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy 50%: 187K/ 100M

c) os. bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy 20%: 76K/40 M, w tym długotrwale bezrobotne 30K/16 M

d) os. bierne zawodowo 30%:113K/ 60M

e) os. z obszarów wiejskich 60%:226K/ 120M(w tym 50% z wiejskich obszarów funkcjonalnych)

f) os. w wieku 50 lat i więcej 8%: 31K/ 16 M

g) os. niepełnosprawnych 5%: 19K/ 10M

 

Zaplanowane działania:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia wraz z Indywidualnym Planem Działania- dla 576 Uczestników Projektu
 2. Poradnictwo zawodowe dla 576 Uczestników Projektu
 3. Szkolenia zawodowe dla 576 Uczestników Projektu
 4. Pośrednictwo pracy dla 576 Uczestników Projektu
 5. Staż zawodowy dla 323 Uczestników Projektu

 

Szkolenia są dopasowane do potrzeb Uczestników Projektu i wynikają z opracowanych Indywidualnych Planów Działania,a także uwzględniają opracowanie p.n. Barometr zawodów 2017/18.Każde nich, kończy się egzaminem i nadaniem uprawnień. Staże trwają średnio 3 miesiące. W ramach odbywania szkolenia/ stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe/stażowe

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną: materiały szkoleniowe, badania lekarskie i  ubezpieczenie NNW podczas stażu, catering.

Wsparcie jest udzielane na zasadach określonych w Regulaminie Projektu „Nowe umiejętności- szybkie zatrudnienie”

Terminy naboru Uczestników Projektu:

 1. Tura: 09.2018(96 Uczestników Projektu)
 2. Tura: 12.2018(96 Uczestników Projektu)
 3. Tura: 03.2019(96 Uczestników Projektu)
 4. Tura: 06.2019(96 Uczestników Projektu)
 5. Tura:09.2019(96 Uczestników Projektu)

Nabór formularzy zgłoszeniowych - ciagły.

Kontakt :

Paweł Uniłowski

Tel. 536 851 778

Mail:  noweumiejetnosci@sawg.pl

Biuro regionalne projektu:

Konin, ul. Słowackieckiego 12, 62-500 Konin

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami
 3. Regulamin projektu
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Harmonogramy zajęć:

Grupa 1-2

            gr 1
            gr 2

Grupa 3-6

  gr 3
  gr 4
  gr 5
  gr 6

Grupa 7-10

  gr 7
  gr 8
  gr 9
  gr 10

 

Szanowni Państwo,
przy wystawianiu noty księgowej dot. refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu proszę o uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych tj.:
1. noty muszą być wystawione zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do umowy
2. dane firmy w lewym górnym rogu: nazwa firmy, adres, NIP 3. nota księgowa musi zawierać numer oraz datę wystawienia 4. w kolumnie "TREŚĆ" należy uzupełnić imię i nazwisko opiekuna oraz imię i nazwisko bądź imiona i nazwiska stażystów oraz okres od - do, za jaki jest wystawiana nota
5. kwota słownie musi być tożsama z kwotą wykazaną w kolumnie "OBCIĄŻYLIŚMY (PLN)"
6. nota musi zawierać podpis właściciela firmy bądź innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Za opiekę nad jednym stażystą przysługuje refundacja w wysokości 500 zł za pełny miesiąc kalendarzowy i nie więcej niż 1500 zł za pełne trzy miesiące kalendarzowe. W przypadku niepełnego miesiąca lub nieobecności stażysty lub opiekuna kwotę refundacji należy wyliczyć proporcjonalnie do ilości dni obecnych w następujący sposób: 500 zł : ilość dni roboczych w danym miesiącu x ilość dni obecnych = kwota refundacji.

W przypadku większej ilości stażystów, również należy stosować tą samą zasadę wyliczenia tj. 250 zł : ilość dni roboczych w danym miesiącu x ilość dni obecnych = kwota refundacji.

 

Dokumenty uzupełniające:

Lista obecności - marzec

Wzór noty księgowej - refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty

Wzór pomocniczy do wypełnienia noty księgowej

Wniosek Uczestnika Projektu odbywającego staż o udzielenie dni wolnych