sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowoczesna edukacja

Nowoczesna edukacja

   Numer projektu:RPDS.10.02.01-02-0051/17

   Oś priorytetowa: X edukacja

Numer działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Numer poddziałania: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- konkursy horyzontalne

 

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: Powiat Oławski

Okres realizacji projektu: 01.09.2017- 30.06.2019

Dofinansowanie projektu z UE: 897 662, 22  zł.

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi u uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie oraz uczniów i nauczycieli z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie poprzez realizację zajęć dodatkowych, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub/i kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli oraz współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów obu placówek i wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce multimedialne i dydaktyczne w terminie: 01.09.2017-30.06.2019.

 

Główne działania w projekcie:

1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół

2. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

3. Indywidualizacja wsparcia uczniów

4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno- zawodowe oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna

5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt jest skierowany do 100% uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z czterech szkół specjalnych:

 1. 48 uczniów: 24 uczniów (24M) Gimnazjum nr 3 i 24 uczniów (24M) Specjalna Szkoła Podstawowa (SPS, od roku szkolnego 2017/18) w ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz
 2. 36 uczniów: 12 uczniów (12M) Gimnazjum nr 2 i 24 uczniów (24M) Specjalna Szkoła Podstawowa (SPS, od roku szkolnego 2017/18) w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
 3. 24 nauczycieli (12K) zatrudnionych w ww. szkołach
 4. 84 rodziców/opiekunów uczniów

Obie placówki funkcjonują w ramach Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Terapeutycznych w Oławie.

ORAZ

 1. 58 uczniów (19K) Szkoła Podstawowa w ramach Zespołu Szkół Specjalistycznych w Oławie
 2. 19 uczniów ( 7K) Gimnazjum w ramach ZSS w Oławie
 3. 16 nauczycieli( 14 K) zatrudnionych w ww. szkołach
 4. 40 rodziców/opiekunów uczniów

 

Najważniejsze zaplanowane rezultaty:

 • 129 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu
 • 40   nauczycieli zostanie objętych wsparciem w ramach projektu
 • 161 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie
 • 145 osób zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • 118 uczniów zostanie objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym w projekcie
 • 124 uczniów zostanie objętych grupowymi zajęciami specjalistycznymi w projekcie