sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Od aktywizacji do godnego zatrudnienia

Od aktywizacji do godnego zatrudnienia

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Oś VII Włączenie społeczne dla działania 7.1 Program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizacje społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej , zawodowej.

 

NUMER PROJEKTU: RPZP.07.01.00-32-K508/17

 

Nazwa i adres Wnioskodawcy: Fundacja Green Europe, Plac Wolności 5, 78-200 Białogard

Partner projektu: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Projekt realizowany  jest w okresie: od: 2017-09-01 do:2018-12-31

Obszar realizacji projektu: Województwo Zachodniopomorskie

Powiaty: Koszalin, koszaliński, białogardzki, szczecinecki, świdwiński

Wartość projektu: 1 960 140,29 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 666 119,24 zł. 

 

 CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym jest zwiększenie aktywności społeczno– zawodowej 150os.(82K) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym os. z niepełnosprawnością, os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia, os. korzystających z POPŻ, z terenu powiatów charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym  tj.: m. Koszalin, koszaliński, białogardzki, świdwiński, szczecinecki, przez realizację w terminie 01.09.2017 – 31.12.2018r. kompleksowego programu, realizowanego na podstawie indywidualnych planów działania przygotowanych dla każdego uczestnika projektu z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowych, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

GRUPA DOCELOWA:   

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. zachodniopomorskiego (w przyp. os. fiz. - uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kod. Cyw., natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywających na tym obszarze.

                          

a) 100% gr. docelowej.tj. 150os.(82K)  zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym os.
z niepełnosprawnością, os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia, os. korzystających z POPŻ,  osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadająca III profil oddalenia od rynku pracy                       

b) Obszar wsparcia- powiaty: białogardzki, szczecinecki , świdwiński , m. Koszalin , koszaliński

c) Liczba osób z niepełnosprawnościami 45 os (25K), w tym i o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby
z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem w ramach programu 15 UP (15K)

 

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

1.      Kompleksowa diagnoza oraz opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia dla 150 UP

·         Diagnoza możliwości, potrzeb. 6h/1UP:

-badanie predyspozycji zawodowych 2h/UP

-Indywidualne spotkania z psychologiem 2h/UP

-Indywidualne spotkania z psychologiem-ustalenie ścieżki wsparcia 2h/UP

·         Indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD (4h/UP)

2.      Aktywizacja społeczna - działania psychologiczno-motywacyjne dla 150UP

·         Grupowe poradnictwo psychologiczne (10h/1gr., liczba gr.:10)

·         Grupy wsparcia 10 h/grupa (2x 5 h/spotkanie)

·         Trening kompetencji i umiejętności społ. 10h/grupa (2x 5h/spotkanie)

3.      Aktywizacja edukacyjno - zawodowa - zamknięte szkolenia zawodowe dla 136 UP (w tym 45 os.
         z niepełnosprawnościami)

· MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH - Kwalifik. B.9. Wykonywanie robót związanych
  z montażem i remontem sieci sanitarnych      

· OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA  Kwalifik. Z.5 Wykonywanie usług opiekuńczych

· OBSŁUGA HOTELOWA  Kwalifik. T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

· INFORMATYCZE Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

4.      Aktywizacja zawodowa -  3 miesięczne płatne staże zawodowe dla 136 UP (w tym 45 osób z
niepełnosprawnościami)

5.      Aktywizacja zawodowa - pośrednictwo pracy dla 150UP

 

................................................................................................................................................................................................

Aktualizacja : 18.09.2017

REKRUTACJA TRWA!

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w projekcie " Od aktywizacji do godnego zatrudnienia". Obecnie trwa rekrutacja. Osoby zainteresowane uczestnictwem są proszone o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie".


Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej lub w Biurze Projektu.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu uzyskać można pod nr telefonu: 734 193 431

 

FORMULARZE I DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  • Formularz zgłoszeniowy do projektu
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Oświadczenie uczestnika projektu
  • Ankieta wstępna do projektu