sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Opolska Akademia Sukcesu

Opolska Akademia Sukcesu

Wnioskodawca:Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partner:Profectus Marcin Jankowski

Okres realizacji projektu:od: 2017-11-01 do: 2020-05-31

Wartość dofinansowania:1 843 976,90 zł

Numer i nazwa Osi priorytetowej:I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania:1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Cel główny projektu:Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej przez podniesienie kwalifikacji zawodowych/ i lub kompetencji, umiejętności społecznych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz podjęcie zatrudnienia - 140 osób (84K,56M) młodych (z woj. opolskiego), w tym osób z niepełnosprawnościami , w wieku do 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, bierni zawodowo i bezrobotni niezarejestrowani w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych w urzędach pracy do 06.2019 r.

Grupa docelowa:Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących Województwo Opolskie. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo i/lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. Uczestnicy projektu nie mogą być zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy.

Rekrutacja trwa do 02.2020 r.

Zaplanowane działania:

- 4h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym celem dokonania identyfikacji potrzeb szkoleniowych UP w tym opracowanie IPD;

- 20h grupowych warsztatów z poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych prowadzonych przez doradcę zawodowego;

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia (szkolenia kompetencyjne śr.80 h, szkolenia kwalifikacyjne śr.150h);

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże trwające śr.4 m-ce;

- 5h kompleksowego i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby realizowane przez pośrednika pracy.

Biuro projektu: ul. Rynek 8a, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 797 172 366, 728 494 709.