sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Opolska Akademia Sukcesu

Opolska Akademia Sukcesu

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partner: Profectus Marcin Jankowski

Okres realizacji projektu: od: 2017-11-01 do: 2018-12-31

Wartość dofinansowania: 1 843 976,90 zł

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

 

Cel główny projektu: Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej przez podniesienie kwalifikacji zawodowych/ i lub kompetencji, umiejętności społecznych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz podjęcie zatrudnienia - 140 osób (84K,56M) młodych (z woj. opolskiego), w tym osób z niepełnosprawnościami , w wieku do 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, bierni zawodowo i bezrobotni niezarejestrowani w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych w urzędach pracy do 12.2018 r.

 

Grupa docelowa: Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących Województwo Opolskie. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo i/lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. Uczestnicy projektu nie mogą być zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy.

 

Zaplanowane działania:

- Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;

- Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu;

- Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia;

- Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże.

 

Biuro projektu: ul. Chodowieckiego 9, 48-300 Nysa, tel. 722-190-530