sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

pl
OUTPLACEMENT szansą na pozytywną zmianę

OUTPLACEMENT szansą na pozytywną zmianę

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer projektu: RPPM.05.06.00-22-0082/17

 

Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie

Numer działania: 05.06. Adaptacyjność pracowników

Tytuł projektu: OUTPLACEMENT szansą na pozytywną zmianę

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: PROFECTUS Marcin Jankowski

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r.– 31.10.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 537 792,70  zł.

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans na rynku pracy (200 os./110K) z terenu powiatów: Miasto Gdańsk/Gdynia/Sopot, które utraciły bądź są zagrożone utratą zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia doradczego, motywacyjnego, szkoleniowego, zawodowego i finansowego, które umożliwi aktywne uczestnictwo w rynku pracy.

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest w 100% do:

- osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

- pracowników przewidzianych do zwolnienia

- pracowników zagrożonych zwolnieniem

 

  • Zaplanowane działania:

- doradztwo zawodowe na etapie rekrutacji dla zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej,

- indywidualne doradztwo zawodowe,

- warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy i Nabywania Kompetencji Kluczowych,

- indywidualne wsparcie psychologiczne,

- warsztaty Komunikacji Interpersonalnej,

- staże,

- indywidualne pośrednictwo pracy,

- dodatki relokacyjne,

- doradztwo grupowe dla osób zakładających działalność gospodarczą,

- szkolenie „ABC przedsiębiorczości”,

- dotacja inwestycyjna,

- wsparcie pomostowe podstawowe,

- wsparcie pomostowe przedłużone,

- usługi doradczo – szkoleniowe.