sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
OUTPLACEMENT szansą na pozytywną zmianę

OUTPLACEMENT szansą na pozytywną zmianę

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer projektu: RPPM.05.06.00-22-0082/17

 

Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie

Numer działania: 05.06. Adaptacyjność pracowników

Tytuł projektu: OUTPLACEMENT szansą na pozytywną zmianę

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: PROFECTUS Marcin Jankowski

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r.– 31.10.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 537 792,70  zł.

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans na rynku pracy (200 os./110K) z terenu powiatów: Miasto Gdańsk/Gdynia/Sopot, które utraciły bądź są zagrożone utratą zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia doradczego, motywacyjnego, szkoleniowego, zawodowego i finansowego, które umożliwi aktywne uczestnictwo w rynku pracy.

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest w 100% do:

- osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

- pracowników przewidzianych do zwolnienia

- pracowników zagrożonych zwolnieniem

 

W ramach projektu oferujemy:

Dla ścieżki zawodowej:

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty komunikacji interpersonalnej, indywidualne doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, płatne staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Dodatkowo stypendia stażowe i szkoleniowe, dodatek relokacyjny.

Dla ścieżki dotacyjnej:

indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenie ABC przedsiębiorczości, doradztwo grupowe a także możliwość otrzymania do 47 000 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

AKTUALIZACJA 12.04.2018 r. 

Informujemy, że w dniu 12.04.2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu.

 

AKTUALIZACJA 27.03.2018 r. 

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do projektu, poniżej załączamy dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie:

Regulamin - ścieżka zawodowa

Regulamin - ścieżka dotacyjna

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 12.04.2018 r.