sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
OUTPLACEMENT szansą na pozytywną zmianę

OUTPLACEMENT szansą na pozytywną zmianę

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer projektu: RPPM.05.06.00-22-0082/17

 

Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie

Numer działania: 05.06. Adaptacyjność pracowników

Tytuł projektu: OUTPLACEMENT szansą na pozytywną zmianę

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: PROFECTUS Marcin Jankowski

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r.– 31.12.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 537 792,70  zł.

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans na rynku pracy (200 os./110K) z terenu województwa pomorskiego, które utraciły bądź są zagrożone utratą zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia doradczego, motywacyjnego, szkoleniowego, zawodowego i finansowego, które umożliwi aktywne uczestnictwo w rynku pracy.

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest w 100% do:

- osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

- pracowników przewidzianych do zwolnienia

- pracowników zagrożonych zwolnieniem

 

W ramach projektu oferujemy:

Dla ścieżki zawodowej:

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty komunikacji interpersonalnej, indywidualne doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, płatne staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Dodatkowo stypendia stażowe i szkoleniowe, dodatek relokacyjny.

Dla ścieżki dotacyjnej:

indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenie ABC przedsiębiorczości, doradztwo grupowe a także możliwość otrzymania do 47 000 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

AKTUALIZACJA 08.05.2019 r.

Informujemy o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie.

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 26.11.2018 r.

Informujemy, że w dniu 30.09.2018r. zakończono proces rekrutacji do ścieżki dotacyjnej. Poniżej załączamy listę rankingową uczestników projektu, którzy otrzymali bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lista rankingowa

Ponadto zamieszczamy poniżej zaktualizowane regulaminy rekrutacji.

Regulaminy rekrutacji

 

AKTUALIZACJA 12.04.2018 r. 

Informujemy, że w dniu 12.04.2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu.

 

AKTUALIZACJA 27.03.2018 r. 

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do projektu, poniżej załączamy dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie:

Regulamin - ścieżka zawodowa

Regulamin - ścieżka dotacyjna

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 12.04.2018 r.