sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE!

Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE!

Cel projektu: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród 100 osób (w tym 53 kobiet) pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne), z terenu woj. lubelskiego, powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego i włodawskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej firmy oraz wsparcie 80 nowopowstałych firm. Dzięki realizacji projektu zwiększy się liczba działających na rynku pracy mikroprzedsiębiorstw oraz liczba nowopowstałych miejsc pracy. Przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyczyni się do realizacji pomysłów na własny biznes, a pomoc w zakresie wsparcia pomostowego, tj. finansowego wsparcia pomostowego i wsparcia szkoleniowo-doradczego o charakterze specjalistycznym (doradztwo i szkolenia) pozwoli na rozwój firm i ich prawidłowe funkcjonowanie w pierwszym okresie, kiedy nie przynoszą one jeszcze wystarczających dochodów.

Nowopowstałe przedsiębiorstwa, dzięki uzyskanej pomocy (merytorycznej i finansowej) będą generowały nowe miejsca pracy, co z pewnością przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:

FORMALNE (obligatoryjne):

1. wiek 30 lat i więcej

2. osoba pozostająca bez pracy, w tym zarejestrowana we właściwym PUP jako osoba bezrobotna

3. miejsce zamieszkania na terenie województwa lubelskiego, zgodnie z Kodeksem Cywilnym

4. przynależnosć do jednej z następujących grup: kobiety, osoby w wieku 50+, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach

 

PREMIUJĄCE (dodatkowo punktowane):

1. kobiety: 10 pkt.

2. osoby powyżej 50 r.ż.: 2 pkt.

3. długotrwale bezrobotni: 4 pkt.

4. osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie do ISCED3 – szkoła średnia, zawodowa): 11 pkt.

5. niepełnosprawni: 8 pkt.

6. osoby zamieszkujące na wsi: 5 pkt.

7. osoby odchodzące z rolnictwa: 7 pkt.

8. osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne – KP4: 15 pkt.

9. osoby zamierzające utworzyć firmę w obszarze białej/zielonej gospodarki – KP2: 15 pkt.

 

REKRUTACJA SKŁADA SIĘ Z II ETAPÓW:

I ETAP: złożenie formularza, jego ocena formalna i merytoryczna, przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, złożoną z 2 ekspertów posiadających udokumentowaną wiedzę/doświadczenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej/promocji przedsiębiorczości.

KRYTERIA PODLEGAJĄCE OCENIE W FORMULARZU (łącznie 30 pkt.):

1. opis planowanej działalności gospodarczej (w tym wskazanie, czy DG będzie prowadzona w sektorze białej/zielonej gospodarki): 0-5 pkt.

2. posiadane zasoby (kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności niezbędne do prowadzenia DG): 0-5 pkt.

3. planowany koszt przedsięwzięcia: 0-5 pkt.

4. charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/kontrahentów: 0-5 pkt.

5. charakterystyka konkurencji: 0-5 pkt.

6. stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji: 0-5 pkt.

Ostateczną ocenę formularza stanowić będzie średnia arytmetyczna z ocen 2 ekspertów, w przypadku dużej rozbieżności w ocenie decyzję podejmie Koordynator.

Kandydaci z największą liczbą punktów przystąpią do II etapu rekrutacji.

II ETAP: weryfikacja predyspozycji kandydata (osobowościowych, poziomu motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, umiejętność planowania i analitycznego myślenia itp.) do założenia i prowadzenia DG, przeprowadzana przez doradcę zaw. (wydana zostanie pisemna opinia nt. j.w.).

Na podstawie przyznanych punktów (min. 60% punktów możliwych do zdobycia) i pozytywnej opinii doradcy zawodowego powstanie wstępna lista rankingowa i rezerwowa

(w przypadku uzyskania jednakowej l. Punktów o wyższej pozycji na liście decyduje wyższa liczba punktów za pkt. 2 i następnie 3 kryteriów podlegających ocenie). Informacja o wynikach zostanie przekazana kandydatom w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacyjnej, anonimowa lista zostanie zamieszczona na stronie www Lidera/Partnera i dostępna w biurze projektu.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie będą miały prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę formularza/weryfikacji predyspozycji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny. Ponowna ocena formularza/weryfikacja predyspozycji jest ostateczna. Po zakończeniu procedury odwoławczej powstanie ostateczna lista rankingowa i rezerwowa, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpiszą Umowę o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych oraz deklarację/umowę uczestnictwa.

W przypadku braku/niewystarczającego zainteresowania udziałem w projekcie Partnerzy zintensyfikują działania informacyjne (organizacja dodatkowych spotkań rekrutacyjnych w powiatach).

 

AKTUALIZACJA 16.12.2017: 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Z OCENY BIZNESPLANÓW

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 09.12.2017: 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA Z OCENY BIZNESPLANÓW

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 23.10.2017:

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „POSTAW NA (SAMO)ZATRUDNIENIE!” PO I TURZE REKRUTACJI

Lista rankingowa

LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „POSTAW NA (SAMO)ZATRUDNIENIE!” PO I TURZE REKRUTACJI

Lista rezerwowa


AKTUALIZACJA 20.10.2017:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Z OCENY BIZNESPLANÓW

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 09.10.2017:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA Z OCENY BIZNESPLANÓW

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 06.10.2017:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA OSÓB PO I TURZE REKRUTACJI

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 02.10.2017:

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI PO I TURZE REKRUTACJI

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 22.08.2017:  

Szanowni Państwo,
Informujemy, że ostatnia tura rekrutacji do projektu "Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE!" odbędzie się w terminie: 25.08.2017 - 08.09.2017 r.
W związku z koniecznością osiągnięcia wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie, w ramach rekrutacji zostaną przyjęte do projektu osoby, które spełniają wymagania:
-  27 osób bezrobotnych,
- 15 kobiet,
- 20 osób o niskich kwalifikacjach,
- 6 długotrwale bezrobotnych.

 

AKTUALIZACJA 08.08.2017:  

Szanowni Państwo,

Informujemy osoby zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym III tury projektu, że nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 22.09 - 02.10.2017 r. Dokumenty należy składać w 2 egzemplarzach w biurze projektu.

 

AKTUALIZACJA 08.08.2017: 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Z OCENY BIZNESPLANÓW

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 01.08.2017: 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA Z OCENY BIZNESPLANÓW

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 24.07.2017: 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „POSTAW NA (SAMO)ZATRUDNIENIE!” PO I TURZE REKRUTACJI

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 21.07.2017:

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI PO I TURZE REKRUTACJI

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 14.07.2017: 

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnych konsultacji specjalistycznych zgodnie z profilem działalności gospodarczej oraz zapotrzebowaniem uczestników projektu (na podstawie IPD) w ramach projektu „Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE”. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej:

Dokumenty dotyczące postępowania

 

AKTUALIZACJA 10.07.2017:

Szanowni Państwo,
Informujemy, że przedłużamy termin III tury rekrutacji do projektu "Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE!". Obecnie obowiązujący termin to: 23.06.2017 - 12.07.2017 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania dokumentów.

 

AKTUALIZACJA 05.07.2017:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Z OCENY BIZNESPLANÓW

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 22.06.2017:

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy Minimalny wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem oraz wzory dokumentów do umowy.

Załączniki do umowy

 

AKTUALIZACJA 22.06.2017:

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością osiągnięcia wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie w ramach 3 tury rekrutacji zostaną przyjęte do projektu 34 osoby w tym co najmniej:
-  4 osoby odchodzące z rolnictwa,
-  27 osób bezrobotnych,
-  20 kobiet,
- 20 osób o niskich kwalifikacjach.

 

AKTUALIZACJA 21.06.2017:

Szanowni Państwo,
Informujemy osoby zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowo- doradczym II tury projektu, że nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 13.07 - 22.07.2017 r. Dokumenty należy składać w 2 egzemplarzach w biurze projektu.

 

AKTUALIZACJA 19.06.2017:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA Z OCENY BIZNESPLANÓW

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 05.06.2017:

Szanowni Państwo,

Informujemy osoby zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowo- doradczym I tury projektu, że nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 08.06 -16.06.2017 r. Dokumenty należy składać w 2 egzemplarzach w biurze projektu.

 

AKTUALIZACJA 05.06.2017:

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „POSTAW NA (SAMO)ZATRUDNIENIE!” PO I TURZE REKRUTACJI

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 18.05.2017: 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKTUTACJI

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 18.05.2017:

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy minimalny zakres regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu.

Minimalny zakres regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

 

AKTUALIZACJA 16.05.2017:

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy wzór minimalnego zakresu biznesplanu.

Minimalny zakres biznesplanu

 

AKTUALIZACJA 12.05.2017:

Szanowni Państwo,
Informujemy, że następna tura rekrutacji do projektu "Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE!" odbędzie się w terminie: 23.06.2017 - 07.07.2017 r.

 

AKTUALIZACJA 12.05.2017:

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o wsparcie pomostowe oraz rachunek przepływów.

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Uproszczony rachunek przepływów

 

AKTUALIZACJA 11.05.2017:

Szanowni Państwo,
Informujemy osoby zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowo- doradczym I tury projektu, że nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 08.06 -12.06.2017 r. Dokumenty należy składać w 2 egzemplarzach w biurze projektu.

 

AKTUALIZACJA 10.05.2017:

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „POSTAW NA (SAMO)ZATRUDNIENIE!” PO I TURZE REKRUTACJI

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 24.04.2017:

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKTUTACJI PO I TURZE REKRUTACJI

Lista rankingowa

 

AKTUALIZACJA 20.04.2017: 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na szkolenia w następujących zakresach tematycznych: aspekty prawne i formy organizacyjne działalności gospodarczej; rejestracja firmy; tworzenie wizerunku firmy; aspekty ekonomiczne działalności gospodarczej; rozliczenia publiczno–prawne. Oferty będą przyjmowane do 24.04.2017 r. do godz. 15:00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i postępowania w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe na szkolenia wraz z załącznikami

Protokół z wyboru wykonawcy

 

AKTUALIZACJA 07.04.2017:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że I tura rekrutacji do projektu "Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE!" została zakończona.

II tura rekrutacji odbędzie się w okresie od 21.04.2017 r. do 05.05.2017 r.

 

AKTUALIZACJA 17.03.2017:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że I tura rekrutacji do projektu "Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE!" odbędzie się w terminie: 17.03.2017 r. - 31.03.2017 r.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji.

Minimalny zakres regulaminu rekrutacji uczestników

 

AKTUALIZACJA 26.02.2017:

Szanowni Państwo,

Z uwagi na planowaną zmianę okresu realizacji projektu oraz zmianę terminu rekrutacji informujemy, że ostateczny termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu "Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE!" oraz zaktualizowany regulamin rekrutacji zostaną zamieszczone na bieżącej stronie projektu.

 

AKTUALIZACJA 25.02.2017: Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów, do pobrania:

Wzory dokumentów rekrutacyjnych