sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Powrót do społeczeństwa

Powrót do społeczeństwa

Projekt nr RPWP.07.01.02-30-0031/15

 

Projekt pn. "Powrót do społeczeństwa" zostanie zrealizowany na obszarze województwa wielkopolskiego przez partnerstwo Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki i HR-PARTNER-podmioty posiadające wspólnie doświadcz. w aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Cel główny proj. -zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz tym samym szans na rynku pracy 80 osób (50 K) z terenu pow. kolskiego (gm. Chodów, Babiak), słupeckiego (gm.Ostrowite, Orchowo) i konińskiego (gm. Wilczyn, Wierzbinek) z woj. wielkopolskiego, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., wyłącznie z wykształceniem do poziomu 3 wg ISCED, także osób niepełnosprawnych, poprzez realizację w terminie 01.05.2016 r. - 31.12.2017 r. zestawu kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia w ramach ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej przygotowanej dla każdego uczestnika projektu. Wsparcie będzie realizowane jako program służący aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społecznym za pomocą instrumentów aktyw. społecznej, zawodowej, edukacyjnej. Działania w ramach proj.: indywidualna i kompleksowa diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb każdego uczestnika proj.,w tym doradztwo psych., doradztwo zawod., przygotow. IPD oraz indywid. ścieżki reintegracji obejmującej każdorazowo adekwatne formy wsparcia w zakresie aktywiz. społecznej (grupowe poradnictwo psychologiczne, treningi kompet. i umiej. społ., grupy wsparcia); zawodowej (pośrednictwo pracy; poradn. zawod., szkol. zawod. dostos. do potrzeb na rynku pracy; staże zawod.) i edukacyjnej (zajęcia i konsultacje z brokerem edukacyjnym).
Istot. rezult. real. proj. będzie nabycie/wzrost wiedzy, umiejętności i kompet. społ. umożliw. uzyskanie certyfik. kwalifik. w celu podjęcia zatrudn. Ponadto zdobycie doświadcz.,motywacji, które wpłyną na osiągn. efektywn. społeczno-zatrudnieniowej UP.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa