sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Program aktywizacji osób młodych z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego

Program aktywizacji osób młodych z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

 

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki jako Beneficjent projektu „Program aktywizacji osób młodych z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego”  zaprasza osoby niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym i znacznym) w wieku 18-29 lat zamieszkujące na terenie powiatu: słupskiego, starogardzkiego, lęborskiego, gdańskiego oraz Miasta Gdańsk i Słupsk do udziału w projekcie.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego przydatnych na lokalnym rynku pracy oraz podniesienie szans na uzyskanie zatrudnienia przez 70 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo, nieuczących i niekształcących się osób w wieku 18-29 (młodzież NEET).

Obszar realizacji projektu: Województwo Pomorskie, powiaty: słupski, starogardzki, lęborski, gdański oraz Miasto Gdańsk i Słupsk

Okres realizacji projektu: 01.01.2017-28.02.2018 r.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych  (w stopniu umiarkowanym i znacznym)  w wieku 15-29 lat z tzw. kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia. Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

- nie pracuje,

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz która w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliła się ze środków publicznych.

Uwaga! Ze wsparcia nie mogą skorzystać następujące grup: 

- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej

- matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

- absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)

- absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu

- matki przebywające w domach samotnej matki

- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

Oferowane formy wsparcia:

  1. Poradnictwo psychologiczno-zawodowe – uwzględniać będzie identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób niepełnosprawnych.

 Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

  1. Zamknięte szkolenie zawodowe: "Technik informatyk" mające na celu zdobycie określonych kwalifikacji w zawodzie najbardziej perspektywicznym na rynku pracy.

W okresie szkoleń Uczestniczka otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 zł netto miesięcznie, zwrot kosztów przejazdu.

  1. Staże zawodowe dla 70 uczestników projektu bezpośrednio u pracodawców w regionie. Będą one dostosowane do predyspozycji zdrowotnych, wykształcenia i kwalifikacji każdego z uczestników. Czas trwania stażu 4 miesiące.

W okresie stażu przewidziana jest wypłata stypendium stażowego w wysokości 1 100,00 zł brutto, zwrot kosztów dojazdu, badania medycyny pracy oraz asystenta osoby niepełnosprawnej.

  1. Pośrednictwo pracy - będzie dotyczyć kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wybranego zawodu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami. Pomoże osobom niepełnosprawnym zaplanować rozwój kariery zawodowej, w tym podniesienie i uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia.

Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

Formularze rekrutacyjne można składać  elektronicznie na adres:  rekrutacjapower@sawg.pl