sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla mieszkańców Poznania

Program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla mieszkańców Poznania

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

Projekt realizowany jest przez:

 

Blue Sun Consulting Sp. z o.o.

Pl. Solny 15 50-062 Wrocław

 

w partnerstwie z:

 

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

ul. Piękna 56a/3

50-506 Wrocław

 

W3A PL Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 1/10

60-773 Poznań

 

Projekt jest realizowany od dnia 1 listopada 2016 roku do 31 października 2018 roku na terenie Miasta Poznań.

 

Celem głównym Projektu jest:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 360 os. dorosłych (108K i 252M) w wieku aktywności zawodowych, w szczególności w wieku 25-64 lat, wyłącznie które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanych w POKL, z Poznania woj. wielkopolskie, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, przez uczestnictwo w kursach zawodowych z branży IT, kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnej na rynku pracy. Projekt dedykowany jest osobom pracującym lub chcącym pracować w zawodach związanych m.in. z projektowaniem i administrowaniem lokalnych sieci komputerowych, tworzeniem aplikacji internetowych i baz danych, administrowaniem bazami danych.

 

W ramach wsparcia przewiduje się następujące szkolenia:

Kurs Umiejętności Zawodowych (Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami) dla 180 UP. Szkolenie obejmuje podstawę programową dla kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (420 godz. lekc.) w tym:

- Tworzenie stron internetowych (K.E.14/1) 140h

- Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych (K.E.14/2) 140h

- Tworzenie aplikacji internetowych (K.E.14/3) 140h

 

Kurs Umiejętności Zawodowych Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) dla 180 UP. Szkolenie obejmuje podstawę programową dla kwalifikacji E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (300 godz. lekc.) w tym:

- Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej (K.E.13/1) 100h

- Konfigurowanie urządzeń sieciowych (K.E.13/2) 100h

- Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (K.E.13/3) 100h

 

Szkolenia są bezpłatne. Zapewniamy również materiały szkoleniowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

UWAGA! Jeden uczestnik może korzystać ze wsparcia tylko w jednym szkoleniu komputerowym.

 

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które:

- zgłaszają z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji TIK,

- zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie miasta Poznań (w rozumieniu przepisów KC),

- są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby w przedziale 25-64 lat,

- nie uczestniczyły we wsparciu LLL w ramach POKL*

- osoby niepełnosprawne

 

 

Biuro Projektu:

 

u. Piątkowska 110a/1 Poznań

tel. 600115598

e-mail. rekrutacja8.3@sawg.pl

 

* Termin life long learning - LLL rozumiany jest jako wszelkie działania związane z uczeniem się podjętym w życiu, w celu poszerzenia wiedzy, udoskonalenia umiejętności/kompetencji i/lub kwalifikacji z powodów osobistych, społecznych i/lub zawodowych. Realizacja założeń modelu LLL może odbywać się w różnoraki sposób, m.in. poprzez: udział w szkoleniach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach, zajęciach e-learningowych, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013.

 

Załączniki do pobrania: AKTUALNE Dokumenty rekrutacyjne - pakiet (RODO)

 

Załączniki do pobrania: Dokumenty rekrutacyjne - pakiet

 

Harmonogramy realizacji:

Harmonogram

Harmonogram II

Harmonogram III

Harmonogram IV

Harmonogram V