sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Projekt: AKTYWIZACJA!

Projekt: AKTYWIZACJA!

Projekt: AKTYWIZACJA!

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partner projektu: Fundacja Family Center

Okres realizacji projektu: 2019-05-01 - 2020-04-30

Wartość projektu: 842 240,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 715 904,21 zł

Nr projektu: RPSL.09.01.03-24-03EB/18

 

Cel główny projektu:

Podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej 60 osób (w tym 33 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar miasta Bytom i Radzionków w woj. śląskim, dzięki realizacji indywidualnych i kompleksowych ścieżek reintegracji w okresie od 01.05.2019 – 30.04.2020.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Grupa docelowa projektu to 60 osób (33 kobiety, 27 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnością, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, pracują, uczą się na terenie województwa śląskiego, w szczególności w Bytomiu lub Radzionkowie z czego 50% zamieszkuje obszary rewitalizowane tj
  • w ramach Miasta Bytom(Karb, Bobrek, Śródmieście, Śródmieście Zachód, Rozbark, Śródmieście Północ, Łagiewniki, Kolonia Zgorzelec, Stare Miechowice)
  • w ramach miasta Radzionków ("Rojca","Były PGR")
 • są osobami w wieku powyżej 18 lat,
 • są osobami które posiadają niskie kwalifikacje do ISCED 3 włącznie (wykształcenie ponadgimnazjalne - kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej)
 • są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo,
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • są osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną tj. spełniającymi co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 o pomocy społecznej,
 • nie są osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności (nie dotyczy osób objętych dozorem elektronicznym).

 

Na jakiego rodzaju działania/wsparcie może liczyć uczestnik projektu?

Działania przewidziane w projekcie obejmują:

 • Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) dla 60 uczestników/uczestniczek projektu w tym spotkania indywidualne z:
  • doradcą zawodowym 3h/ uczestnika/uczestniczkę,
  • psychologiem 5h/ uczestnika/uczestniczkę
 • Poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne dla 60 uczestników/uczestniczek projektu w tym:
  • spotkania indywidualne z psychologiem (6h/uczestnika/uczestniczkę);
  • spotkania indywidualne ze specjalistą, porady prawne, finansowe itp.) (4h/uczestnika/uczestniczkę);
  • warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (12 gr x 5 UP x 18 h)
 • Pośrednictwo pracy dla 60 uczestników/uczestniczek projektu w tym:
  • spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy śr. 6h/uczestnika/uczestniczkę 
 • Szkolenia dla 60 uczestników/uczestniczek projektu prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy;
 • Staże zawodowe dla 50 uczestników/uczestniczek projektu;

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uczestnikowi projektu w ramach odbywania szkolenia lub stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe i/lub stażowe. Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia. Dodatkowo zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.

 

Obecnie trwa rekrutacja do projektu.
Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz Fundacja Family Center z Bytomia zapraszają do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w:

 • Biurze Projektu:
  Fundacja Family Center Józefa Jainty 18/1, 41-900 Bytom; info@familycenter.edu.pl
 • na stronie internetowej sawg.pl,
 • a także mogą być przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na życzenie osób zainteresowanych.

 

W jaki sposób można się zgłosić i gdzie?

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, pocztą tradycyjną, poprzez email, lub przez pełnomocnika. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie ze względu na Osoby z Niepełnosprawnością możliwe jest przekazanie danych telefonicznie.

Możesz również umówić się na spotkanie  z przedstawicielem Fundacji, który spotka się z Tobą celem dokończenia formalności rekrutacyjnych.

Spotkania z kandydatami na uczestników projektu mogą zostać zorganizowane w budynku który jest przystosowany do  potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami tj  który posiada wejście na poziomie terenu wokół budynku, wewnątrz znajduje się winda dostępna dla Osób z Niepełnosprawnościami oraz toaleta przystosowana dla Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek:

Fundacja Family Center
ul. Józefa Jainty 18/1,
41-900 Bytom;
info@familycenter.edu.pl

Franciszek Ręka – Asystent ds. rekrutacji i monitoringu

 

DO POBRANIA:

 

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – wersja doc.
 2. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – wersja pdf.
 3. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami – wersja doc.
 4. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami – wersja pdf.