sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki  (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Hubska 67, 50-501 Wrocław. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Hubska 67, 50-501 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@sawg.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wdrażania lub wpierania wdrażania programów pomocy zagranicznej, realizowanych na terenie RP, prowadzenia działalności społecznej, wspierania innych podmiotów, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia;  publikacji informacji i wizerunku osób na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz mediach (również elektronicznych).
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator zamierza przekazywać dane do państw trzecich, zgodnie z przepisami prawa, w ramach realizowanych projektów, zleconych przez administrację publiczną.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności donatorom.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres, jaki wynika
z poszczególnych przepisów prawa, korzystania z usług Administratora lub odwołania zgody.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do korzystania usług Stowarzyszenia. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości współpracy.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.