sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Stała ścieżka rozwoju

Stała ścieżka rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

 

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 934 459,90 zł


Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej, którego celem jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 80 (48K, 32M) osób w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie powiatu głubczyckiego, nyskiego, prudnickiego, dzięki realizacji programu aktywnej integracji przy wykorzystaniu instrumentów społecznych i zawodowych w terminie 01.09.2019 – 31.08.2020.

Projekt skierowany jest do:

 • osób w powyżej 18 roku życia,
 • pozostających bez pracy – bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych
  w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,
 • zamieszkujących na terenie powiatu głubczyckiego, prudnickiego i nyskiego,
 • o niskich kwalifikacjach ( do ISCED 3 włącznie),
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osób lub z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2016r.poz. 930 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych art. 7 ustawy z 12.03.2004 o pomocy społecznej
 • zapraszamy również do udziału osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne i  grupowe spotkania z doradcą zawodowym,
 • indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem,
 • szkolenie zawodowe za udział w którym przysługuje stypendium szkoleniowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • 3 miesięczne, płatne staże zawodowe,
 • wynagrodzenie opiekuna stażu,
 • zwrot kosztów badań medycyny pracy oraz dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • wsparcie trenera pracy dla osób z niepełnosprawnościami


Udział w projekcie jest bezpłatny.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z nami:

mailowo: malgorzata.nowak@sawg.pl

telefonicznie: 728 499 936

biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

adres biura: ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!

 

DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji

Deklaracja

Formularz

Oświadczenie

Umowa uczestnictwa

Zgoda na przetwarzanie danych