sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Szkoła równych szans

Szkoła równych szans

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 201 425,56 zł

 

Projekt pn. "Szkoła równych szans" skierowany jest do Uczniów/Uczennic klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz Nauczycieli/Nauczycielek Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki (Lider projektu)  oraz Caritas Diecezji Świdnickiej (Partner projektu).

Celem głównym projektu jest: Kompleksowe i trwałe podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej im. Ks. Prałata Dionizego Barana w Świdnicy, poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i wyrównywanie szans edukacyjnych wśród 82 uczniów (38K), w tym 33 uczniów (12K) z SPE z wykorzystaniem m.in.: innowacyjnych metod nauczania i sprzętu TIK, w tym również realizację zajęć specjalistycznych, wsparcia psychologicznego oraz programu doradztwa edukacyjno-zawodowych i podniesienie poziomu kompetencji 8 nauczycieli (7K) kształcenia ogólnego w terminie 02.01.2017-31.07.2018.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 02.01.2017-31.07.2018 r. i obejmie wsparciem 82 uczniów (38K i 44M), w tym 33 uczniów z SPE (12K i 21M) i 8 nauczycieli (7K i 1M).

W ramach projektu oferujemy:

•          doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów

•          poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów

•          zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów

•          zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów

•          zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

•          szkolenia dla nauczycieli

•          wyjazd dydaktyczny 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie - udział w projekcie jest bezpłatny.