sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Szkoły praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji w powiecie ostrołęckim

Szkoły praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji w powiecie ostrołęckim

Numer projektu:RPMA.10.03.01-14-7160/17

Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu

Numer działania: 10.3 Doskonalenie zawodowe

Numer poddziałania: 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów

 

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: Powiat Ostrołęcki w Ostrołęce, Krupiowskie Zakłady Mięsne Kadzidło Sp. z o.o., Gospodarstwo Hodowlane Marek Piórkowski

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017- 30.09. 2018

 

Wartość projektu: 696 690, 00 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 557 352, 00 zł. 

 

Cel główny projektu:

Wzrost szans na zatrudnienie 30 uczniów(10K) i 30 słuchaczy  (30M) z Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie oraz 43 uczniów (23K) z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, z kierunków kształcenia w branży rolno-spożywczej, poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualną diagnozę szkół oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwój współpracy szkół z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz podniesienie umiejętności, kompetencji /lub kwalifikacji zawodowych uczniów i słuchaczy oraz rozwój bazy dydaktycznej szkół poprzez doposażenie 6 pracowni/warsztatów szkolnych w terminie 01.08.2017 – 30.09.2018

 

Główne działania w projekcie:

 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół
 2. Kompetencje personalne i społeczne w rozwoju zawodowym uczniów
 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół
 4. Kursy i szkolenia zawodowe
 5. Staże zawodowe

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do 30 uczniów(10K) i 30 słuchaczy (30M) z Zespołu Szkół Powiatowych
w Baranowie oraz 43uczniów (23K) z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle :

 • 30 uczniów(10K) technikum i 30 słuchaczy(30K) KKZ w ZSP B z następujących kierunków kształcenia:

- 15 uczniów(9K) technik technologii żywności

- 15 uczniów(1K) technik agrobiznesu

- 25 słuchaczy(25M) z kursu kwalifik.R.3-prowadzenie produkcji rolniczej

- 5 słuchaczy(5M) z kursu kwalifik. R.6–organizowanie i prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

 • 43 uczniów (23K) technikum w ZSP K z następujących kierunków kształcenia :

- 25 uczniów(19K) technik technologii żywności

- 18 uczniów(4K) technik agrobiznesu

 

Najważniejsze zaplanowane rezultaty:

 • 40 osób uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
 • 73 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego nabędzie kompetencje w programie
 • 73 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego ukończy staż/praktykę zawodową u pracodawcy
 • 11 słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego ukończy staż/praktykę zawodową u pracodawcy
 • 98 uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyć w kursach/szkoleniach w programie