sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
TAK – TIK to Twój znak!

TAK – TIK to Twój znak!

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A (Digital Competence Framework) przez co najmniej 214 osób w wieku od 25 l.+  (w tym co najmniej 124 osoby w wieku 50+) zamieszkałych w województwie mazowieckim i posiadających niskie kwalifikacje w okresie do 30.11.2017 r.

Zakładany cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację:

1) kampanii informacyjnej i rekrutacji obejmującej również diagnozę potrzeb uczestników,

2) szkoleń z zakresu ICT na poziomie A w 5 obszarach: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów, obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework)w wymiarze 80 godzin na grupę. Szkoleniami zostanie objętych 21grup (średnio 12 uczestników/grupę),

3)certyfikacji uzyskanych umiejętności poprzez realizację egzaminów zewnętrznych,

4)wydanie certyfikatów uczestnikom, którzy zdadzą egzamin.

 Projekt dostępny dla osób niepełnosprawnych. W przypadku zapotrzebowania ze strony osób niepełnosprawnych istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz transportu specjalistycznego.

 Projekt jest adresowany do 252 osób od 25 roku życia, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. mają miejsce zamieszkania, pracy lub nauki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego;
  2. nie posiadają znajomości obsługi TIK na poziomie A (Digital Competence Framework);
  3. posiadają niskie kwalifikacje: do ISCED 3 włącznie[1];
  4. z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabywania / uzupełnienia / podwyższenia umiejętności w zakresie TIK.
  5. nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015.

 Do projektu w procesie rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 252 Uczestników Projektu
w tym:

- 152 kobiety i 100 mężczyzn,

- co najmniej 154 osoby z terenów wiejskich,

- co najmniej 154 osoby w wieku 50+,

- co najmniej 36 osób z niepełnosprawnościami

[1] Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education, w skrócie ISCED). Poziomy klasyfikacji oznaczają: Poziom 0 – przedszkole; Poziom 1 - Szkoła podstawowa; Poziom 2A – gimnazjum, Poziom 3A - Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające; Poziom 3C - Zasadnicza szkoła zawodowa. Oznacza to, że w projekcie mogą wziąć udział osoby, które mają wykształcenie nie wyższe niż średnie. Jednocześnie wykluczone z udziału w projekcie są osoby, które mają wykształcenie na poziomie szkoły policealnej (zgodnie z klasyfikacją ISCED jest to poziom 4).

W celach edukacyjnych wykorzystane zostaną w ramach projektu istniejące materiały edukacyjne dostępne na zasadzie wolnych licencji: http://freelearning.pl/kategorie/Informatyka/page:3 ; http://moodle.ebib.pl/ ; http://otwartezasoby.pl/ ; https://learningapps.org/ ; http://tikpomorskie.pl/webinary/

Załączniki do pobrania:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Regulamin projektu

3. Słownik pojęć stosowanych w dokumentacji