sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
To Twój czas na zmianę

To Twój czas na zmianę

Projekt skierowany jest do 60 osób (35K i 25M), powyżej 29 roku życia bezrobotnych, w tym 50%os. długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach z powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego w woj. śląskim. Realizacja projektu w okresie 01.10.2016r. - 31.10.2017r. ma na celu wsparcie indywidualne i kompleksowe aktywizacji zawodowo-edukacyjnej Uczestników Projektu poprzez m.in. identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologa, szkolenia zawodowe i staże u pracodawcy. Działania projektowe przyczyną się do poprawy zdolności do zatrudnienia 60 osób pozostających poza rynkiem pracy, a także wyrównania szans w zakresie dostępu do zatrudnienia i awansu zawodowego.


Wsparcie aktywizacyjne zakończy się osiągnięciem następujących wskaźników:
- min. 22 osoby podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu,
- 60 os. uzyska nowe kwalifikacje po opuszczeniu programu,
- 60 os. bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, w tym 30 os. długotrwale bezrobotnych zostanie objętych wsparciem w programie.

 

Projekt został zakończony z sukcesem, dziękujemy Uczestnikom i Uczestniczkom za współpracę, do zobaczenia!