sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

pl
To Twój czas na zmianę

To Twój czas na zmianę

Projekt skierowany jest do 60 osób (35K i 25M), powyżej 29 roku życia bezrobotnych, w tym 50%os. długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach z powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego w woj. śląskim. Realizacja projektu w okresie 01.10.2016r. - 31.10.2017r. ma na celu wsparcie indywidualne i kompleksowe aktywizacji zawodowo-edukacyjnej Uczestników Projektu poprzez m.in. identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologa, szkolenia zawodowe i staże u pracodawcy. Działania projektowe przyczyną się do poprawy zdolności do zatrudnienia 60 osób pozostających poza rynkiem pracy, a także wyrównania szans w zakresie dostępu do zatrudnienia i awansu zawodowego.


Wsparcie aktywizacyjne zakończy się osiągnięciem następujących wskaźników:
- min. 22 osoby podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu,
- 60 os. uzyska nowe kwalifikacje po opuszczeniu programu,
- 60 os. bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, w tym 30 os. długotrwale bezrobotnych zostanie objętych wsparciem w programie.

 

AKTUALIZACJA 09.03.2017:

Zapraszamy do składania ofert na pośrednictwo pracy dla 60 osób. Szczegóły pod linkiem:

LINK -> Opis przedmiotu zamówienia - pośrednictwo pracy

 

AKTUALIZACJA 01.03.2017:

Zapraszamy do składania ofert na szkolenia dla 10 osób. Szczegóły pod linkiem:

LINK -> Opis przedmiotu zamówienia - szkolenia zawodowe

Poniżej załączamy protokół z przeprowadzonego postępowania:

Protokół - szkolenia

 

AKTUALIZACJA 27.12.2016:

Zapraszamy do składania ofert na doradztwo zawodowe i zajęcia z psychologiem. Szczegóły pod linkami:

LINK 1 -> Opis przedmiotu zamówienia - badania predyspozycji i doradztwo zawodowe

LINK 2 -> Opis przedmiotu zamówienia - zajęcia z psychologiem

Poniżej załączamy protokoły z przeprowadzonych postępowań:

Protokół - badanie predyspozycji i doradztwo zawodowe

Protokół - zajęcia z psychologiem