sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
To Twoja szansa na lepsze jutro

To Twoja szansa na lepsze jutro

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer projektu: RPPM.05.02.00-22-0074/16

Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie

Numer działania: 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Tytuł Projektu: To Twoja szansa na lepsze jutro

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: Eurodoradztwo sp. z o.o. oraz Gmina Trzebielino/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie

Okres realizacji projektu: 01.09. 2017 r. – 31-12.2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 705 204,11 zł.

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 150 osób w tym 89 kobiet pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, mieszkańców bytowskiego, człuchowskiego i słupskiego w województwie pomorskim, w wieku powyżej 30 r. życia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, poprzez realizację w terminie 01.09.2017 r. – 31.12.2018 r. kompleksowego i indywidualnego programu aktywizacji zawodowej obejmującego formy wsparcia służące kreśleniu ścieżki zawodowej oraz zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich następujących grup:

  1. a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
  2. b) kobiety
  3. c) osoby z niepełnosprawnościami
  4. d) osoby długotrwale bezrobotne,
  5. e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy docelowej projektu.

 

Zaplanowane działania:

  1. Kompleksowa diagnoza oraz opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia dla 150 osób, w tym: diagnoza społeczno-psychologiczna, diagnoza predyspozycji zawodowych i potrzeb szkoleniowych oraz aktualizacja i opracowanie Indywidualnych Planów Działania, opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia w projekcie.
  1. Aktywizacja zawodowa – pośrednictwo pracy dla 150 osób.
  2. Aktywizacja zawodowa – szkolenia zawodowe dla 113 osób.
  3. Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe dla 150 osób.

 

Szkolenia trwają od 150 - 250 godzin, każde nich, kończy się egzaminem i nadaniem uprawnień. Staże trwają średnio 3 miesiące. W ramach odbywania szkolenia/ stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe/stażowe.

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną: materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.