sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Twórcza edukacja

Twórcza edukacja

Projekt pn. "Twórcza edukacja" skierowany jest do uczniów klas I-III Gimnazjum w Kaletach, w szczególności do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, i stanowi odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowaną sytuację problemową szkoły. Jego celem głównym jest kompleksowe i trwałe podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 15.08.2016 do 28.02.2018 i obejmie wsparciem co najmniej 160 uczniów (85M) i 11 nauczycieli (3M). W ramach oferowanych form wsparcia uczniowie wezmą udział m.in. w programie doradztwa edukacyjno-zawodowego, pomocy psychologicznej, zajęciach ukierunkowanych na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach z zakresu przedmiotów przyrodniczych prowadzonych metodą eksperymentu.