sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Włączmy się do działania

Włączmy się do działania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne

Działanie: 11.1 Aktywne włączenie

Tytuł Projektu : Włączmy się do działania

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partner projektu:  Profectus Marcin Jankowski

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 786 213,87 zł

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno- zawodowych 50 osób niepełnosprawnych(20 kobiet, 30 mężczyzn) w wieku 15 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia, będących mieszkańcami gmin powiatu bialskiego, chełmskiego, lubartowskiego, zamojskiego na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. Lubelskiego, dzięki realizacji programu integracji społecznej i zawodowej os. niepełnosprawnych, przy wykorzystaniu Indywidualnego Planu Działań, usług o charakterze społecznym  i zawodowym w terminie 01.01.2019 -31.12.2019 r.

Grupę docelową projektu stanowi 50 osób z niepełnosprawnością (20 kobiet, 30 mężczyzn) w wieku 15 lat i więcej , zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia , będących mieszkańcami gmin powiatu bialskiego, chełmskiego, lubartowskiego , zamojskiego na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające  ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2014 r. o pomocy społecznej. Projekt nie będzie skoncentrowany na wsparciu  dzieci( os. poniżej 18 roku życia) tj. osoby w wieku poniżej 18 roku życia nie będą stanowiły więcej niż 50% grupy docelowej, w tym:

 1. a) 100% os. niepełnosprawnych : 20 kobiet, 30 mężczyzn
 2. b) 100% osób o niskich kwalifikacjach: 20 kobiet, 30 mężczyzn
 3. c) 48% os. bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy : 10 kobiet, 20 mężczyzn
 4. d) 48% biernych zawodowo: 9 kobiet, 1 mężczyzna
 5. e) 6% osoby długotrwale bezrobotne, w tym zakwalifikowane do IIIciego profilu pomocy: 1 kobieta, 2 mężczyzn
 6. f) 50% osoby korzystające z PO PŻ
 7. g) 80% osoby z obszarów wiejskich : 16 kobiet, 24 mężczyzn
 8. h) 5% w wieku 50 lat i więcej : 1 kobieta, 2 mężczyzn

Będą to osoby zamieszkujące woj. lubelskie, gminy powiatu bialskiego, chełmskiego, lubartowskiego , zamojskiego na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

 

Zaplanowane działania:

 1. Indywidualny Plan Działania: I tura : 02.2019, II tura: 07.2019, 4 godz./UP( 4 godziny na osobę: 4 spotkania x 1 h)
 2. Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne:

- spotkania indywidualne: I tura: 02-03.,05.07.2019, II tura: 07-08.,10,12.2019(4 godziny na osobę:  4 spotkania x 1 h)

-spotkania grupowe: I tura: 02.2019, II tura: 07.2018( 32 godzin na grupę: 4 spotkania x 8 h, grupa 10- osobowa)

3.Doradztwo zawodowe: I tura: 02.2019, II tura: 07.2019( 32 godzin na grupę : 4 spotkania x 8 godzin)

 1. Kursy i usługi zawodowe: I tura: 03.2019, II tura: -08.2019( średnio 144 godzin x 18 spotkań)22%
 2. Pośrednictwo pracy:

-forma grupowa: I tura: 03.2019, II tura: 08.2019( 16 godzin: 2 spotkania x 8 h)

-forma indywidualna: I tura: 04-07.2019, II tura: 09-12.2019(6 godzin na osobę : 4 spotkania x 1,5 godziny)

 1. Staż zawodowy: I tura: 04-07.2019, II tura: 09-12.2019( 4 miesiące , zapewniony opiekun stażysty)

 

Szkolenia są dopasowane do potrzeb Uczestników Projektu i wynikają z opracowanych Indywidualnych Planów Działania, każde nich, kończy się egzaminem i nadaniem uprawnień. Staże trwają średnio 4 miesiące. W ramach odbywania szkolenia/ stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe/stażowe

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną: materiały szkoleniowe, badania lekarskie i  ubezpieczenie NNW podczas stażu, catering.

Wsparcie jest udzielane na zasadach określonych w Regulaminie Projektu „Aktywne włączenie”

EFEKTY SZKOLENIA:

Projekt prowadzi do osiągnięcia minimalnego  poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej w:

- odniesieniu do osób lub środowisk  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym : 34%( ef. społeczno- zatrudnieniowy),  22%(zatrudnieniowy)

-odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną oraz os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi: 34%( ef.s połeczno- zatrudnieniowy). 12% (zatrudnieniowy)

Terminy naboru Uczestników Projektu:

 1. Tura: 01.2019(30 Uczestników Projektu)
 2. Tura: 06.2019(20 Uczestników Projektu)

Kontakt :

Tel.: 535 201 058

Mail: aktywnewlaczenie@sawg. pl

Biuro regionalne projektu:

ul. Jesienna 5

20-337 Lublin

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie Kandydata o kwalifikowalności

3. Oświadczenie o zakwalifikowaniu do III ciego profilu

4. Oświadczenie osoby biernej zawodowo

5. Oświadczenie o korzystaniu z zasobów opieki społecznej

6. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

7. Oświadczenie osoby przebywającej w pieczy zastępczej

8. Oświadczenie dla osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością

9. Oświadczenie osoby niesamodzielnej

10. Oświadczenie osoby bezdomnej

11. Oświadczenie PO PŻ

12. Ankieta osoby z niepełnosprawnością

13. Regulamin projektu „ Aktywne włączenie”

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2019 w sprawie wyceny usługi cateringowej

Zapraszamy do składanie ofert w ramach projektu zgodnie z zapytaniem ofertowym umieszczonyn poniżej

załacznik nr. 1
Zapytanie ofertowe w sprawie wyceny usługi cateringowej z dnia 01.02.2019

 

W związku z realizacją staży zawodowych w ramach projektu " Włączmy się do działania " nr RPLU.11.01.00-06-0187/17 zamieszaczamy wersje elektroniczną noty księgowej, oznaczenia miejsca stażowego oraz karty szkolenia wstępnego dla stażysty.

1. Nota księgowa- wzór
2. Oznaczenie miejsca realizacji staży
3. Karta szkolenia wstępnego stażysty