sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Włączmy się do działania

Włączmy się do działania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata 2014-2020  

 

Numer projektu: RPLB.07.03.00-08-0003/18

Oś Priorytetowa: VII Równowaga społeczna

Numer działania: 07.03. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Tytuł projektu: Włączmy się do działania

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 02.01.2019 r. - 30.11.2019 r.

Dofinansowanie projektu: 894 598,94 zł

 

Cel główny projektu:

Od stycznia 2019 r. do listopada 2019 realizowany jest projekt unijny pn.  „Włączmy się do działania” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, którego celem jest wzrost kompetencji społeczno-zawodowych wśród 84 osób.

Grupę docelową projektu stanowią osoby niepracujące, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym długotrwale bezrobotne, zamieszkałe na obszarach wiejskich powiatu krośnieńskiego, międzyrzeckiego oraz strzelecko-drezdeneckiego należące do przynajmniej jednej z następujących grup:

 • 52 kobiety (K), 32 mężczyzn (M),
 • 84 osoby o niskich kwalifikacjach: 52 K, 32 M,
 • 84 osoby z obszarów wiejskich: 52 K, 32 M,
 • 67 osób bezrobotnych: 41 K, 26 M, w tym 51 osób długotrwale bezrobotne: 32 K, 19 M,
 • 17 osób biernych zawodowo: 11 K, 6 M,
 • 17 osób niepełnosprawnych: 11 K, 6 M,
 • 9 osób po 50 r.ż.: 6 K, 3 M.

 

Zaplanowane działania:

 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 • Poradnictwo zawodowe;
 • Kursy i szkolenia zawodowe;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Staż zawodowy;
 • Trening pracy.


Obszar realizacji: obszary wiejskie powiatów krośnieńskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego.

 

Szczegóły i rekrutacja do projektu:

Agata Janik - Koordynator projektu

agata.janik@sawg.pl

tel. 534 306 756