sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie

Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie

Projekt partnerski pomiędzy SAWG a Powiatem Iławskim/Liceum Ogólnokształcącym w Lubawie skierowany jest do 289 uczniów (196K) oraz 74 nauczycieli (49K). Celem realizacji projektu jest kompleksowe i trwałe podniesienie atrakcyjności, efektywności i jakości oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego (klasy I - III) w ZS w Lubawie poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i wyrównywanie szans edukacyjnych wśród 289 uczniów (196K) z wykorzystaniem m.in.: aktywizujących i innowacyjnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu, i sprzętu TIK, w tym podniesienie poziomu kompetencji / kwalifikacji 74 nauczycieli (48K) kształcenia ogólnego w terminie 01.08.2016 - 31.07.2018. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe, oraz wzrost liczby nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje. Ponadto szkoła zostanie doposażona w niezbędny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne do prowadzania zajęć edukacyjnych.

 

 NAJNOWSZE AKTUALIZACJE: