sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Wzrost jakości edukacji szkolnej

Wzrost jakości edukacji szkolnej

Numer projektu: WND-RPDS.10.02.01-02-0050/17

 

Oś Priorytetowa: X Edukacja

Numer działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Numer poddziałania: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- konkursy horyzontalne

 

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnerzy Projektu: Powiat Dzierżoniowski

Okres realizacji projektu: 01.09.2017- 30.06.2018

Dofinansowanie projektu z UE: 595 717,18  zł.

 

Cel główny projektu:

Wzrost u uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Dzierżoniowie (6K/7M), Gimnazjum nr 4 w Dzierżoniowie (7K/10M), Szkoły Podstawowej nr 2 w Piławie Górnej (9K/15M), Gimnazjum nr 2 w Piławie Górnej (3K/10M) poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doskonalenie umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 39 nauczycieli (36K) oraz wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce multimedialne i dydaktyczne w terminie 01.09.2017-30.06.2018.

 

Główne działania w projekcie:

 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół
 2. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
 3. Metoda eksperymentu w nauczaniu
 4. Indywidualizacja wsparcia uczniów
 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 6. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest w 100% do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wszyscy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego):

a) 30 uczniów(13K) i 11 nauczycieli (10K) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie (SOS-W w D), w szczególności :

- 13 uczniów (6K) szkoły podstawowej kl. I-VII,

- 17uczniów (7K) gimnazjum kl. II-III,

-30 rodziców/opiekunów uczniów SOS-W w D,

b) 37 uczniów (12K) i 28 nauczycieli (26K) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej (SOS-W w PG), w    szczególności :

-24 uczniów(9K) szkoły podstawowej,

-13 uczniów (3K) gimnazjum,

-37 rodziców/opiekunów uczniów SOS-W w PG.

 

Najważniejsze zaplanowane rezultaty:

 • 54 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu
 • 39 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w ramach projektu
 • 67 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie
 • 106 osób zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • 30 uczniów zostanie objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym w projekcie
 • 67 uczniów zostanie objętych grupowymi zajęciami specjalistycznymi w projekcie